SPZ Holešov – odpovědi na otázky o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko

Několik dní před krajskými volbami nás požádalo občanské sdružení „Za zdravé a krásné Holešovsko“ o odpovědi na otázky, týkající se problému průmyslové zóny Holešov. O vaši důvěru jsme v krajských volbách žádali v koalici se Stranou soukromníků České republiky. Odpovědi pro občanské sdružení jsme připravili, ale v předvolebním shonu jsme je nestačili prodiskutovat s koaličním partnerem.

Dovolujeme si je tedy zveřejnit až nyní po volbách s tím, že vyjadřují postoj Strany svobodných občanů.

Holesov

1) Pokládáte problém sucha za závažný problém, který se týká, bude týkat rovněž Zlínského kraje? Pokládáte za rozumné dostatečně (v případě potřeby také „nadstandardně“) preventivně chránit stávající zdroje pitné vody, tak jak velí princip předběžné opatrnosti?

To nám nevelí žádný podivný princip předběžné opatrnosti, ale obyčejný selský rozum.  A platí to neustále, to znamená i v obdobích, kdy akutně netrpíme suchem.

2) Zasadíte se o implementaci pasáže z Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje z roku 2008, která uvádí, že je ve SPZ Holešov nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje tak, že je vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, jenž zajistí ochranu tohoto zdroje? Stanovíte tedy v rámci ZÚR ZK jednoznačné regulativy, tak jak popisuje zmíněný dokument či umožníte jejich stanovení alespoň v Územním plánu Holešova, Zahnašovic?

Zasadíme se o to, aby Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále ZÚR) a územní plány Holešova a Zahnašovic byly skutečně v souladu a aby tento soulad nebyl žádným způsobem napadnutelný. Jednoznačně to znamená ZÚR aktualizovat. V každém případě je nutné vypustit ustanovení ve znění „Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících správních řízeních…“  Naopak je třeba posoudit, zda je možné v ZÚR výslovně stanovit, že možná omezení mohou být definována územními plány obcí nebo regulačním plánem. Variantě stanovení limitů přímo v ZÚR se nebráníme, jen nám nepřipadá úplně elegantní.

3) Zasadíte se o možnost urychlení posuzovacích procesů v rámci SPZ Holešov tím, že v rámci ZÚR Zlínského kraje umožníte i jinou variantu posouzení záměrů, než jakou uvádí dokument Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu ZK ze 14. června 2011: „Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících správních řízeních…“ ?

Naše stanovisko je obsaženo už v odpovědi na druhou otázku. Ustanovení „Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících správních řízeních…“  je třeba zrušit a otevřít tak možnost, aby si obce samy mohly stanovit v územních plánech nebo v regulačním plánu limity využití území.

4) Budete srozumitelně informovat občany kraje, prostřednictvím přehledného rozklikávacího rozpočtu na internetových stránkách kraje a také v periodiku Okno do kraje, o veškerých nákladech, jenž dosud Zlínský kraj vynaložil na SPZ Holešov, včetně každoročních příspěvků na provoz správce SPZ Holešov?

Ano, zavazujeme se k tomu. V každém případě zajistíme, aby tyto údaje byly v přehledné formě snadno dostupné na internetu.  Netransparentnost Zlínského kraje je bohužel pověstná. To radikálně změníme. Trochu váháme učinit závazek využití Okna do kraje pro tento účel. Okno do kraje chceme velmi změnit – neměl by už být „chlubícím“ časopisem vedení kraje a spíš ukazovat práci, šikovnost a příběhy inspirujících obyvatel kraje a dodávat ostatním sebedůvěru a kuráž…

5) Máte zájem o komunikaci, dohodu se spolkem Za zdravé a krásné Holešovsko, např. v rámci Memoranda o porozumění, a zasadíte se o vznik odborné komise, kterou tento spolek navrhuje zřídit k problematice pravidel v územně plánovací dokumentaci, týkající se SPZ Holešov?

Chceme víc než odbornou komisi – chceme společný tým všech dotčených subjektů, který situaci konečně aktivně dořeší. Jsme naprosto přesvědčení, že vlastně existuje konsenzus, ale naprosto chybí aktivita Zlínského kraje. Svou vůli komunikovat a dohodnout se se Spolkem Za zdravé a krásné Holešovsko jsme ochotní stvrdit například připojením se k „Memorandu o porozumění“.

Marek Štěpán 2
Ing. Marek Štěpán
krajina a životní prostředí