Státní pozemkový úřad se k odkazu Františka Skopalíka hlásí neprávem

Státní pozemkový úřad (SPÚ) se správně rozhodl nebýt šedou neviditelnou institucí. Začal se výrazně prezentovat svými webovými stránkami i profilem na facebooku. Kromě stránek www.spucr.cz provozuje také stránky „Žít krajinou“ www.zitkrajinou.cz. Na těchto stránkách propaguje SPÚ metody a postupy dobré péče o kulturní krajinu. Obzvlášť se snaží alespoň trochu lidsky přiblížit lidem přínosy komplexních pozemkových úprav. Potud bez výhrad skvělé!

Zkušenosti mnohých s projektováním pozemkových úprav jsou takové, že vlastníci pozemků nebývají s KPÚ příliš ztotožnění, že dokonce procesu nedůvěřují a pociťují obavy, že budou poškozeni. Je to jednoznačně chyba komunikace pozemkového úřadu, respektive projektantů s vlastníky. Vše je strohé, úřední a chladné.

Vítal jsem nové mediální aktivity SPÚ s nadějí. Dočkal jsem se však hrubého zklamání.

Ve facebookové diskuzi k článku „Biotop, biocentrum a biokoridor“ položil diskutér pozemkovému úřadu dotaz ve znění:

Rád bych věděl, zda zařazení určitého území či krajinného prvku do ÚSES má nějaké závazné dopady na majitele či uživatele půdy v tomto systému ve smyslu ochrany přírody a krajiny. Kdo tyto prvky definuje a jaké jsou možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu?

Očekával jsem lidskou odpověď, avšak místo toho přišla … … … klasická dlouhá, ale úřednicko-ledová:

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Vytváření územního systému ekologické stability je podle zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát v rámci územního plánování. 
Tvorba územního systému ekologické stability je dlouhodobým procesem, vyžadujícím zpracování několika stupňů projektové dokumentace od základních generelů přes různě podrobné plány až po realizační projekty. 
Vymezování ÚSES provádějí orgány územního plánování a orgány ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 
Podle významu a se rozlišuje nadregionální, regionální a místní ÚSES, avšak nejde o samostatné na sobě nezávislé systémy. Páteřní síť nadregionálního ÚSES je doplňována a rozvíjena ÚSES regionálního a místního významu. 
V rámci pozemkových úprav musí být návrh ÚSES v souladu s vymezením nadregionálního a regionálního ÚSES a s vymezením ÚSES v územním plánu. Vymezování ÚSES končí jednoznačným parcelním vymezením jeho jednotlivých skladebných částí odsouhlasených vlastníky dotčených parcel v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav.

V tomto textu odpověď na dotaz vůbec není obsažená!!!

Státní pozemkový úřad se chlubí tradicí pozemkových úprav na našem území a hlásí se k odkazu Františka Skopalíka. A to v článku Pozemkové úpravy znali již za Rakouska-Uherska. František Skopalík byl vizionář, kterému se podařilo svými činy udržet na Moravě v 19. století konkurenceschopnost selského stavu, který by jinak neobstál v konkurenci s velkostatky. Jeho mistrovským kouskem je provedení první pozemkové úpravy v českých zemích. Ve velmi konzervativním prostředí jeho rodných Záhlinic se mu podařilo přesvědčit VŠECHNY místní sedláky, aby se do pozemkové úpravy zapojili, neboť v opačném případě nebudou v budoucnu schopní na svých pozemcích s nevýhodnými tvary využít nové mechanizační prostředky.

Frantisek_Skopalik_1891_Vilimek

František Skopalík musel přesvědčit opravdu všechny, neboť tehdy neexistoval zákonný rámec, který by stanovil, že pro schválení návrhu pozemkové úpravy stačí souhlas vlastníků jen určité procentické části výměry zemědělské půdy v katastru.

Kdyby František Skopalík se sedláky komunikoval tak, jak to předvedl SPÚ, nedokázal by nic.

Ing. Marek Štěpán

Marek Štěpán 2

Strana svobodných občanů, Zlínský kraj

expert na péči o krajinu a životní prostředí