panda, děti a hra na demokracii

9. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje proběhlo 6.11.2017. Během projednávání bodů jsme vyslechli všeliké zajímavosti a stanoviska… Při projednávání dohody o spolupráci s jednou čínskou provincií například doporučení nejmenovaného zastupitele, že bychom si neměli hrát na demokratickou zemi. O koncepci prevence kriminality zase třeba to, že ji úředníci dělají tak nějak na pozadí svých běžných pracovních úkolů, jakoby tak nějak navíc. Tak nás to dojalo, že jsme hlasovali pro její schválení (již je hotová). Pokud by se však hlasovalo o tom, zda vůbec za podobnou koncepci utrácet peníze daňových poplatníků, byli bychom přísnější. K výše zmíněné dohodě o spolupráci s čínskou provincií Liaoning jsme vyslechli varování kolegy Stanislava Devátého (ODS), že takové ty čínské delegace bývají z poloviny složené ze špiónů. To nebereme na lehkou váhu. Kromě poškození práce našich firem průmyslovou špionáží hrozí například i krádež know-how ve věcech „lidových“, třeba v pálení slivovice, což by mohlo v konečném důsledku vést k zaplavení mezinárodního trhu tímto alternativním platidlem a devalvaci tohoto platidla. To nemůžeme dopustit. Přidáme-li naše výhrady ke kvalitě textu dohody a způsobu jeho projednání ve Výboru pro vnější vztahy, výsledek je jasný: hlasujeme PROTI! A věřte, že pandy rádi máme. Máme také rádi děti a máme rádi Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Museli jsme ale hlasovat PROTI poskytnutí dodatečné dotace pro pořadatele. Vždy budeme hlasovat proti žádostem typu „nedávno jste nám to zamítli, tak teď zkusíme to samé ještě jednou“, případně „už jste nám dotaci dali, ale ono nám to nějak ekonomicky nevyšlo, tak nám teď dejte ještě ten rozdíl“.

Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová hlasovali shodně, a to takto:

1. PRO: Kontrola plnění usnesení  Zastupitelstva Zlínského kraje (č.tisku 0953-17Z)

Formální záležitost.

2. PRO: Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (č.tisku 0954-17Z)

Formální záležitost.

3. PRO: Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací v rámci Programu MV – GŘ HZS ČR (č.tisku 0912-17Z)

Posun termínu čerpání dotace – nákup stříkaček pro hasiče v Bánově, Vlčnově, Chropyni. 

4. PRO: Individuální podpora KH – Mistrovství ČR mladých hasičů (č.tisku 0913-17Z)

Výpověď původní dotační smlouvy a uzavřené totožné, jen s pozdějším datem plnění. Situaci způsobilo pozdní fakturování dodavatelů příjemce.

5. PRO: Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (č.tisku 0918-17Z)

Zpráva, kterou zastupitelstvo dostává pravidelně na každé jednání. Ke zprávě nemáme výhrad. Čekáme na koncepční materiál předsedy představenstva krajských nemocnic, který důkladně vyhodnotíme.

6. PRO: Změna stanov obchodní společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (č.tisku 0921-17Z)

Úprava stanov – rozšíření předmětů činnosti KNTB o vědeckou a výzkumnou činnost například proto, aby KNTB mohla čerpat dotace z OP „věda, výzkum, vzdělávání“. Naše rozhodnutí je z kategorie otevření respektive neuzavření možnosti financování krajského subjektu.

7. PROTI: Dohoda o vzájemné spolupráci mezi provincií Liaoning (ČLR) a Zlínským krajem (ČR) (č.tisku 0957-17Z)

Máme výhrady ke kvalitě textu dohody. Nepovažujeme její uzavření za zásadní přínos. Jsme navíc přesvědčeni, že text dohody nebyl regulérně projednán na Výboru pro vnější vztahy, byť má stanovisko Výboru jen doporučující charakter pro zastupitelstvo. Zastupitel Stanislav Devátý (ODS) vyjádřil zase obavy, že podobné vazby mohou být využívány zpravodajskými službami „partnerských“ států a principiální nesouhlas se spoluprací se státem, kde se porušují lidská práva. Proto jsme navrhli zastupitelstvu přijmout usnesení, kterým by se projednání tohoto bodu přesunulo na 10. zasedání zastupitelstva, aby mohl být důkladněji projednán, a to i na Výboru pro vnější vztahy. Usnesení přijato nebylo, ovšem podpora pro toto usnesení nebyl zcela bezvýznamná. Zastupitelstvo následně přijalo usnesení Dohodu přijmout.

8. PRO: Majetkoprávní úkony (č.tisku 0943-17Z)

Formalita – nutné změny ve zřizovacích listinách v důsledku NOZ (nový občanský zákoník) – zápisy „služebností“, které jsou dnes považovány za nemovitosti.

9. PRO: Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (č.tisku 0944-17Z)

Převážně pozemky pod komunikacemi. Nemáme výhrad.

10. PRO: Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (č.tisku 0945-17Z)

Prostudovali jsme jednotlivé případy a nemáme k žádnému vážnějších výhrad. Určité výhrady (nikoliv však ke kupní ceně) máme v případě prodeje zemědělské půdy v k. ú. Havřice. Více v článku http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/11/v-klidu-predsedo-to-projde/

11. PRO: Úprava č. 5 rozpočtu ZK na rok 2017, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (č.tisku 0950-17Z)

Přesuny částek mezi rozpočtovými kapitolami a zvláště přesun plánovaných výdajů do budoucnosti. Nevidíme zásadní problém, který by bránil odsouhlasení úpravy.

12. PRO: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – Rozšíření dopravního hřiště v Uherském Brodě (č.tisku 0852-17Z)

Prodloužení termínu plnění – dodavatele vysoutěžili až ve třetím kole a zima zabrání včasnému dokončení.

13. PRO: Doprava – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy (č.tisku 0909-17Z)

Rozhodnutí z kategorie „nezavřít možné finanční kanály“ pro kraj, přičemž v budoucnu bude třeba velmi důkladně zvážit, zda zvažované investice budou pro kraj přínosem.

14. ZDRŽELI SE: Doprava – dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti (č.tisku 0910-17Z)

Už i ValMez a Holešov podlehli a přispějí kraji 100,- Kč na obyvatele na zajištění dopravní obslužnosti. Naše představa o zajištění a financování dopravní obslužnosti se od té krajské liší.

15. PRO: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – změna č. 64 (č.tisku 0845-17Z)

V žádném případě nehodláme komplikovat dotčeným obcím realizaci toho řešení odkanalizování obcí, které si zvolily. Proto schvalujeme změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací tak, jak potřebují. 

16. PRO: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – okres Zlín a okres Vsetín (č.tisku 0897-17Z)

Nemáme výhrad.

17. PRO: Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2018-2022 (č.tisku 0849-17Z)

Pokud bychom schvalovali zadání vytvoření takové koncepce, byli bychom proti. Tady schvalujeme něco, co už vzniklo. Dle nás jsou přínosy této koncepce minimální, ale stejně tak nevidíme přínos toho, že bychom teď hlasovali proti :)

O potřebnosti/nepotřebnosti obrovského množství strategií, koncepcí a podobných plánovacích dokumentů více v článku: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/11/slozity_svet/

18. PRO: Aktualizace Příloh č. 1 „Síť sociálních služeb Zlínského kraje“ v rámci „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017″ a v rámci „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018″ (č.tisku 0899-17Z)

Jen změna názvu 4 subjektů. Formalita.

19. ZDRŽELI SE: Individuální dotace v oblasti sociálních věcí – Diakonie ČCE – středisko Vsetín (č.tisku 0901-17Z)

Rekonstrukce domu pro seniory Vsetín. Výsledkem18 míst pro seniory, zázemí pro pracovníky – jejich vzdělávání a aktivizaci. To za 43 miliónů (!!!)… Z toho dotace Kraje – předmět tohoto bodu jednání…3 milióny. Akce už je rozběhnutá a zřejmě v tuto chvíli neexistuje jiné řešení než tuto akci dokončit.

20. ZDRŽELI SE: Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI – dodatek (č.tisku 0900-17Z)

Posun termínu – úprava parku domov pro seniory Jasenka (Vsetín). Problémy při projednávání záměru. Má tu být např. petanque hřiště…Park bude sloužit i veřejnosti. Jsme tu mírně na hraně toho, zda je obhajitelné, že tyto prostředky jsou vynaloženy vyloženě v rámci sociální oblasti…

21. PRO: Projekt Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji (č.tisku 0902-17Z)

Dodatek k navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách, na základě rozhodnutí MPSV.

22. PRO: Financování projektů příspěvkových organizací (č.tisku 0876-17Z)

Nemáme vážné výhrady. Peníze na projekty převážně škol.

23. PRO: Memorandum o spolupráci s Moravskoslezským krajem (č.tisku 0942-17Z)

Pustevny – Např. Pořízení urbanisticko-architektonické studie, manuálu veřejného prostranství, běžecké trasy, atd. První 2 věci za cenu do 0,5 miliónu. Dává to smysl a Pustevny lze považovat za místo krajského významu nejen pro turisty z daleka, ale i jako místo, které nám, Valachům, slouží k sebeidentifikaci a chceme být hrdí na to, že je to tam krásné. Fakt není třeba dělat takové urbanistické studie na všecko, ale na Pustevny jo (poznámka: převzali jsme stanovisko našeho člena Ing. Marka Štěpána)

24. PRO: Individuální podpora 2017 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (č.tisku 0875-17Z)

Přestože máme o podobě financování mládežnického sportu odlišnou představu, je radost nebránit přispět právě softballistům z Kunovic. Zvládli toho mnoho i s relativně malou podporou. A Kunovice, ty mají tu smůlu, že mají nějakých 5400 obyvatel, takže například krajské financování rozvoje venkova nemohou využít. Celkově dostale Kunovice od Zlínského kraje relativně málo peněz.

25. PRO: Programová podpora 2018 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (č.tisku 0936-17Z)

Schvalujeme tento rámec, byť je naše představa o financování mládežnického sportu odlišná. Hlasováním proti – a v této fázi přípravy a projednání – změny nedosáhneme.

26. PROTI: Fond Zlínského kraje, sekce: KULTURA – individuální podpora 2017 (č.tisku 0951-17Z)

Dotace pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Dříve už od kraje dostali. Nedostali ale tolik, o kolik žádali. Tak žádají znovu. Toto je z principu špatně. Musíme hlasovat proti. V žádném případě tím nezpochybňujeme kvalitu, věhlas a přínos festivalu!

27. PRO: SPZ Holešov – smluvní a majetkoprávní vztahy  (č.tisku 0890-17Z)

Nákup pozemků v holešovské průmyslové zóně od římsko-katolické farnosti Holešov. Náš první dojem byl velmi negativní. Zvláště kvůli rozporu s naší filosofií, že Státy a kraje toho moc vlastnit nemají a nemají podnikat. Jenže po konzultacích s odpovědnými osobami krajského úřadu můžeme prohlásit, že v současné situaci je nákup rozumný a vhodný. 

28. PRO: Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 8. a 9. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (č.tisku 0955-17Z)

Formální záležitost.

29. PRO: Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017, dodatky k veřejnoprávním smlouvám, dodatky k rozhodnutím (č.tisku 0960-17Z)

Dodatek k plánovanému zvýšení platů zaměstnanců. Celková částka navýšena o 52.320 Kč, což byla částka, kterou vrátila Diakonie VM za změnu dostupnosti soc.služeb. (Snížil se počet klientů chráněného bydlení. Část zálohy museli proto vrátit.)