Složitý svět.

Podle každoročně aktualizovaného koeficientu složitosti Zlínský kraj nijak nezaostává za ostatními regiony Všehomíra. Čím složitější svět, tím složitější je jeho řízení a tím více plánovacích nástrojů je třeba vytvořit.

Tvorba kilometrů strategických dokumentů musí stát daňové poplatníky neuvěřitelné peníze, když jen slavná šedesátistránková studie o křečkovi polním v trase dálnice D49 přišla na 2 milióny korun. A teď si představte tu armádu zesložiťovačů světa, kterou si platíme. Skvělý byznys.

„Svět je strašně složitý. Jednoduchá řešení nemohou v dnešním složitém světě obstát.“

Tak zní reklamní slogan na „práci“ všech zesložiťovačů světa. Jenže je ta práce skutečně tak nezbytná?

Prosvištěte si s námi náš seznam krajských, republikových i mezinárodních strategií a jiných plánovacích fantasmagorií, na které se rozhodnutí Zlínského kraje v nedávné minulosti odvolávala a které se také odvolávají jedna na druhou.

Některé dokumenty musí vzniknout proto, že je to dané příkazem shora, třeba evropskou směrnicí, nařízením, nebo našim zákonem. Jiné proto, že bez jejich existence odmítá hierarchicky vyšší úroveň poslat na nižší peníze. Bez některých strategií nepošle EU peníze státu nebo stát kraji. Některé ale vznikají jen proto, že na práci tvůrců dokumentu je možné z vyšší úrovně nasát prostředky. Nesmíme zapomenout na to, že úplně na začátku je třeba prostředky odsát z nejnižší úrovně – z kapes daňových poplatníků.

Roztomilé také je, jak se jedna strategie odvolává na soulad s druhou. A vůbec, čím více těchto většinou jen deklaratorních vazeb se v dokumentu uvede, tím mocnější je falešný dojem, jak to všechno do sebe skvěle zapadá a jak je to vlastně všechno sofistikované, skvělé a nezbytné, že se i Bůh musí začervenat hanbou, že ten konkurenční boj o co nejlepší řízení světa trochu flinká.

Až seznam dočtete, položte si s námi otázku: Skutečně by nastal bez všech těchto stohů papíru konec světa?

armageddon-2546068_1920

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (SRZK)
Program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2010 – 2012 (PRÚOZK)
Program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2013 – 2016 (PRÚOZK)
Plán rozvoje 2012
Plán rozvoje 2013
Plán rozvoje 2014
Plán rozvoje 2015
Plán rozvoje 2016
Plán rozvoje 2017
Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2015 – 2020
Národní strategie inteligentní specializace
Regionální inovační strategie Zlínského kraje a Strategie inteligentní specializace (S3)
Národní S3 za Zlínský kraj
akčn plán RIS ZK 2015-16
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 Ii. etapa
Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji
Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat – Kopanic
Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích
Strategie rozvoje venkova 2010 – 2015
Strategie rozvoje venkova 2016 – 2020
Územní energetická koncepce kraje
Pětiletý akční energetický plán
Koncept snižování emisí a imisí Zlínský kraj
Integrovaný program ke zlepšení ovzduší Zlínského kraje
Integrovaný krajský program snižování emisí ve Zlínském kraji
Program na ochranu klimatu ve Zlínském kraji
Program specifických problémů Zlínského kraje
Souhrnný akční program Zlínského kraje
Koncepce podpory zaměstnanosti
Analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro období 2014-2022
Generel dopravy Zlínského kraje
Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje
Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
Aktualizace koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji
Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020
Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
Plán dopravní obslužnosti území 2012 – 2019
Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2017-2020
Koncepce romské integrace na období 2015 – 2018 ve Zlínském kraji
Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016
Koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta 2015-2019
Koncepce rozvoje místní kultury ve ZK na léta 2014-2024
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024
Strategie rozvoje marketingu a propagace organizací Zlínského kraje v oblasti kultury 2012-2016
Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014-2017
Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve ZK v roce 2011
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve ZK v roce 2012
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve ZK v roce 2013
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve ZK v roce 2014
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve ZK v roce 2015
Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve ZK v roce 2016
Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji
Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Střednědobý plán sociálních služeb 2016 -2018
Akční plán rozvoje sociálních služeb v ZK pro rok 2016
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2013 – 2016.
Koncepce státní podpory sportu v České republice
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji
Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu 2015 – 2020
Dopravní politika ČR 2005-2013
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
Bílá kniha – Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
Národní strategie finančního vzdělávání (2010)
Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020
Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)
Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020
Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016
Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022
Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2011–2015 včetně internetizace knihoven
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020
Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020
Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016
Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020
Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018
Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 [akt. 2014]
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)
Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015)
Zásady urbánní politiky ČR (2010)
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Bílá kniha o obraně (2011)
Obranná strategie ČR (2012)
Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013)
Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)
Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR (2013)
Národní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)
Priority spotřebitelské politiky 2015-2020
Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015)
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016
Akční plán podpory malých a středních podnikatelů ČR na rok 2016
Národní inovační strategie ČR 2012-2020
Exportní strategie ČR 2012-2020
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015]
Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (2014-2017)
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb 2007-2013
Národní strategie ochrany práv dětí (2012)
Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti 2009-2011
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017
Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014)
Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015)
Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015
Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020
Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019
Akční plán prevence kriminality 2016-2020
Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015)
Strategie migrační politiky ČR (2015)
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015)
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2015-2017
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010)
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010)
Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ČR (2004)
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (2015) [akt. 2015]
Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2015)
Koncepce boje proti organizovanému zločinu 2015–2017
Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 (2010)
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015) [akt. 2015]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015) [akt. 2015]
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015) [akt. 2015]
Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015]
Strategie reformy psychiatrické péče ČR (2014)
Zdraví 2020 ČR – AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu
Zdraví 2020 ČR – AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví
Zdraví 2020 ČR – AP č. 13: Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014)
Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů (2016)
Dotační program MZd – Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 1 dotace na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni (2015)
Dotační program MZd – Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 2 dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů (2015)
Koncepce návazné péče 2014-2020
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Zdraví 2020 ČR – AP č. 01: Podpora pohybové aktivity
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019
Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2015-2017
Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020
Zdraví 2020 ČR – AP č. 02a: Správná výživa a stravovací návyky populace – 2 a) Správná výživa a stravovací návyky
Zdraví 2020 ČR – AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace – 2 b) Prevence obezity
Zdraví 2020 ČR – AP č. 03: Duševní zdraví
Zdraví 2020 ČR – AP č. 02c: Správná výživa a stravovací návyky populace – 2 c) Bezpečnost potravin
Zdraví 2020 ČR – AP č. 05: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
Zdraví 2020 ČR – AP č. 06b: Zvládání infekčních onemocnění – 6 b) Zvládání infekčních onemocnění
Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace 2010-2016
Zdraví 2020 ČR – AP č. 06a: Zvládání infekčních onemocnění – 6 a) Provakcinace
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví (2013)
Zdraví 2020 ČR – AP č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti
Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)
Zdraví 2020 ČR – AP č. 04a: Omezování zdravotně rizikového chování – 4 a) Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí
Zdraví 2020 ČR – AP č. 04b: Omezování zdravotně rizikového chování – 4 b) Akční plán pro oblast kontroly tabáku 2015-2018
Zdraví 2020 ČR – AP č. 04c: Omezování zdravotně rizikového chování – 4 c) K omezení škod působených alkoholem 2015-2018
Zdraví 2020 ČR – AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků – a) Vzdělávání lékařů
Zdraví 2020 ČR – AP č. 08a: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče – a) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Zdraví 2020 ČR – AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků – b) Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Zdraví 2020 ČR – AP č. 08b: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče – b) Zvýšení dostupnosti návazné péče
Zdraví 2020 ČR – AP č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017
Operační program Rybářství 2014-2020
Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014)
Plány managementu úhoře v ČR (2009)
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015]
Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022
Národní plán povodí Labe (2015)
Národní plán povodí Dunaje (2015)
Národní plán povodí Odry (2015)
Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
Národní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010]
Národní lesnický program do roku 2013 (2008)
Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (2012)
Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020
Zásady státní lesnické politiky (2012)
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2010-2017
Bezpečnostní strategie ČR (2003)
Bezpečnostní strategie ČR (2011)
Bezpečnostní strategie ČR (2015)
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016]
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018
Nová zelená úsporám [akt. 2016]
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009]
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012)
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)
Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018
Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020
Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015)
Strategie romské integrace v ČR do roku 2020
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014]
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2018
Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008)
Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
Strategie vlády v boji s korupcí 2013-2014 [akt. 2013]
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012)
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (2013)
Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2013-2015
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)
Strategie sociálního začleňování 2014-2020
Národní schengenský plán 2014 (2014-2020)
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015)
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 2016-2020
Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 2012-2017
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)
Konvergenční program České republiky (2013-2015)
Konvergenční program České republiky (2016)
Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2020
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2013)
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2014-2020)
Akční plán dopravních sektorových strategií, 2. fáze
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) v povodí Labe
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) v povodí Odry
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) v povodí Dunaje
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011)
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu
Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016
Koncepce podpory mládeže ČR na období 2014-2020
Koncepce požární prevence ČR 2012-2016
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016)
Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008)
Národní kosmický plán ČR 2014-2019
Národní program reforem České republiky 2016
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013-2017
Národní program snižování emisí ČR (2015)
Národní program – Azylový, migrační a integrační fond [akt. 2015]
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie) (2014)
Operační program Doprava 2014-2020
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
Operační program Technická pomoc 2014-2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015)
Operační program Životní prostředí 2014-2020
Pandemický plán České republiky (2011)
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024
Politika druhotných surovin ČR (2014)
Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2015-2022
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 [akt. 2015]
Státní energetická koncepce České republiky (2015)
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020
Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2015]
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Strategie zlepšování regulace 2007-2013
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)
Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020
Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007)
Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006)
Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011)
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě 2020
Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016
Strategie Evropské komise pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012)
Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu (2005)
Tematická strategie pro městské životní prostředí (2006)
Územní agenda Evropské unie 2020 (2011)
Agenda 21 (1992)
Měníme náš svět: Agenda udržitelného rozvoje do roku 2030, SDGs (2015)
Evropská úmluva o krajině (2000)
Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (2002)
Zdraví 2020: Evropská politika pro zdraví a kvalitu života (2012)
Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (2014)
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR
Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice
Evropský program ke změně klimatu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Strategie VÚSC Zlín
Zásady územního rozvoje ZLK (aktualizace)
Generel zdravotnických zařízení Zlínského kraje
Generel cyklistické dopravy Zlínského kraje
Implementační plán Národní RIS3 (2015-2016)
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2016-2018 pro oblast nelegálních návykových látek
Česká republika 2030
Strategie působení ČR v EU
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě
Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Strategie vlády v boji s korupcí 2015-2017
Akční plán boje s korupcí na rok 2016
Akční plán ČR pro otevřené vládnutí na období let 2016-2018
Zásady dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025
Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017
Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů (2014)
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018
Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025
Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) na období 2016-2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní na období 2015-2018
Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní na období 2015-2018
Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (2014-2030)
Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2010-2030)
Národní akční plán pro chytré sítě
Národní akční plán pro čisté mobility
Digitální Česko v. 2.0 (2013-2020)
Strategie správy rádiového spektra
Národní plán rozvoje sítí nové generace
Priority společenské politiky (2015-2020)
Koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky pro období 2012-2016
Strategie Národní politiky kvality v ČR na období let 2011-2015
Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025
Akční plán Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2017-2025
Koncepce podpory bydlení
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
Koncepce rodinné politiky
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování (2012-2020)
Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017
Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015-2017, s výhledem do roku 2020
Strategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí
Interní protikorupční program MPSV
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2016+
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Program záruky pro mládež (2014+)
Implementační plán Programu Záruky pro mládež ČR 2014-2020
Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020
Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020
Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání (2005)
Akční plán realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání (2009)
Implementační plán Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 (2009)
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (2010-2013)
Plán opatření pro výkon rozsudku ES pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti ČR „Rovné příležitosti“ (2012)
Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání (2013-2018)
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020
Akční plán opatření ke vzdělávání romských dětí, žáků a studentů na období 2015-2017
Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání 2009-2013
Datová informační základna resortu školství
Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017
Meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015
Meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015
Koncepce operační přípravy státního území ČR (2004)
Plán operační přípravy státního území ČR na léta 2013 až 2016
Koncepce výstavby armády ČR do roku 2025 (2015)
Dlouhodobá vize Ministerstva obrany (2008-2028)
Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (2008 2015)
Plán obrany ČR (2011)
Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)
Strategie financování a řízení státního dluhu ČR (aktualizace na 2. pol. 2015)
Rámcová politika MF pro oblast finan. trhu (2010)
Národní strategie na ochranu finančních zájmů ES (2008)
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republice (2012)
Strategický plán rozvoje dopravní telematiky na silniční infrastruktuře ČR pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050
Koncepce vodní dopravy
Koncepce letecké dopravy
Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy (20122016)
Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů (2009-2014)
Strategie inovačních technologií v dopravě (2009)
Plán dvoustranné zahr. rozvojové spolupráce v roce 2015 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2017
Koncepce zahraniční politiky ČR (2015)
Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce (2015)
Program transformační spolupráce (TRANSITION)
Plány zlepšování kvality ovzduší (2016)
Politika ochrany klimatu
Koncepce záchr. programů a prog. péče (2014)
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (2014)
Koncepce VaVaI
Národní program čistší produkce (2007)
Rozvojový program environmentálního poradenství v ČR 2008-2013
Aktualizovaný program EMAS (2002)
Národní program environmentálního značení (2007)
Koncepce MA21 (2012)
Plán rozvoje VaK území ČR (2008)
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012 – 2016
Český včelařský program 2017-2019
Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022
Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016-2020

Jestli jste došli až sem, pak patříte mezi nejtrpělivější bytosti a já vám přeju, aby vám to vydrželo!

 

marek štěpán portr1

Ing. Marek Štěpán

Strana svobodných občanů, Zlínský kraj

expert na péči o krajinu a životní prostředí