Náročná 10. symfonie zastupitelstva Zlínského kraje

V pondělí 18.12.2017 proběhlo v pořadí 10. a zatím nejdelší a nejnáročnější zasedání zastupitelstva Zlínského kraje pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Čunka. Pojem „šéfdirigent“ jsme zvolili úmyslně. Hejtman Čunek vedl ansámbl s takovým drajvem, že ke konci symfonie hudebníci téměř padali vyčerpáním. Jen sledování taktovky bylo zřejmě tak náročné, že se opoziční zastupitelé opět nezmohli na řádný opoziční odpor. Všechny navržené body opět prošly tak, jak je rada navrhla.

Jen projednávání bodu 9. (Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem) trvalo snad 2 hodiny a 45 minut. Pan hejtman nejenže dirigoval, ale zvládal hrát i dlouhé a náročné sólové party. Během 9. věty symfonie patřily celé 2 hodiny a 25 minut jeho sólu. Musel totiž rozpouštět nervozitu a všechny obavy a dohady, které začínají vznikat kolem tajemné koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji, jejiž předložení zastupitelstvu má skluz už několik měsíců.

Drobné uvolnění přineslo jen projednávání udělení dotace 200 tisíc Kč Filharmonii Bohuslava Martinů – příspěvku na nákup nové harfy. Neboť, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, „starší harfa byla na jaře letošního roku opravena, avšak tato oprava již nepomohla.“ Takže opravena vlastně nebyla. Prostě už nešla řádně naladit.

Nás zase důkladně rozladila reakce zastupitele Mařáka (KSČM) na náš požadavek rozdělit hlasování v bodě 26 (dotace v oblasti „životní prostředí“). Chtěli jsme hlasovat pro všechny investice s výjimkou provozní dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje (EAZK), neboť na rozdíl od ostatních jsme přesvědčení o tom, že by bylo správné, aby lidé z agentury poskytovali své jistě kvalitní služby jako soukromý subjekt. Ukázalo se, že EAZK je jakýsi nedotknutelný miláček všech a zastupitel Mařák pronesl, že je agentura tak zřetelně skvělá a nedotknutelná, že neexistuje důvod, proč by se hlasování mělo rozdělovat. Byl to takový zdravě arogantní úder do tympánu, který občas hudebník Mařák předvede po našem sólovém partu.

Jak jsme tedy hlasovali v jednotlivých bodech?

1. PRO:  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1059-17Z)

Formální záležitost / technikálie

2. PRO:  Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1060-17Z)

Formální záležitost / technikálie

3. ZDRŽELI SE: Stanovení počtu uvolněných členů rady kraje (číslo tisku 1126-17Z)

Petr Gazdík (STAN) byl dosud neuvolněným radním. Stává se uvolněným. Je to věc radních, jak si tyto záležitosti nastaví a jak chtějí být jako celek drazí pro daňového poplatníka.

4. PRO: Odměny a náhrada výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1010-17Z)

Formální záležitost / technikálie

5. PRO: Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2018 (číslo tisku 1087-17Z)

Formální záležitost / technikálie

6. Dotace na rok 2018 – ORJ 20 – podpora složek IZS (číslo tisku 1006-17Z)

Podařilo se nám dosáhnout rozdělení hlasování:

PRO: dotaci pro hasiče a záchrannou službu.

PROTI: dotaci Kraje pro krajské ředitelství Policie ČR. Již podruhé přispívá Kraj státní policii, kterou má financovat Ministerstvo vnitra. Posledně to byly například tlampače, tentokrát auto na převoz koní.

7. PRO: Dotace z Fondu Zlínského kraje – Program RP12-18 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje (číslo tisku 1007-17Z)

8. PRO:  Individuální podpora KH – Spolufinancování programů MV – GŘ HZS ČR (číslo tisku 1084-17Z)

Posun termínu čerpání kvůli zpožděným dodávkám.

9. PRO: Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 1016-17Z)

Vzali jsme zprávu na vědomí, připojujeme se však k apelu, aby zveřejnění připravované koncepce ředitele Maráčka nebylo již dále odkládané.

Více k věci píšeme zde: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/12/nekoncepcnost-tajnosti-nebo-bezradnost/

10. Tomáš Pajnok nehlasoval, Helena Lasztoviczová: ZDRŽELA SE: Zdravotnictví – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (číslo tisku 1018-17Z)

Poskytnutí dotací nemocnicím na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním informací do Národního onkologického registru. Myslíme si, že za službu má platit ten, kdo ji využívá. Tedy stát a instituce, co to potřebují. a z utržených peněz pak NOR zaplatí nemocnicím za poskytnutá data.

11. PRO: Zdravotnictví – služby obecného hospodářského zájmu – vyrovnávací platby na rok 2018 (číslo tisku 1017-17Z)

Finance na zajištění lékařské pohotovostní služby.

12. PRO: Zdravotnictví – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – dodatek č. 18 ke zřizovací listině (číslo tisku 1021-17Z)

Jen technikálie: změny v seznamu nemovitého majetku.

13. PRO: Zdravotnictví – KNTB, a. s. – Vyrovnávací platba služby obecného hospodářského zájmu na rok 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby SOHZ na rok 2017, účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (číslo tisku 1092-17Z)

14. ZDRŽELI SE: RP16-17 Stipendijní program pro zdravotnické obory – schválení dotací (číslo tisku 1011-17Z)

Již dříve jsme publikovali principiální nesouhlas: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/06/dotovana-stipendia-ve-zdravotnictvi/

15. ZDRŽELI SE: Úprava č. 6 rozpočtu ZK na rok 2017, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 1139-17Z)

Převážně přesuny prostředků mezi kapitolami. 

16. PROTI: Rozpočet Zlínského kraje na rok 2018 (číslo tisku 1052-17Z)

Jsme proti navrženému rozpočtu, protože nevidíme koncepční rozdíl mezi dřívějšími „oranžovými“ rozpočty a tím současným. Je to pro nás zklamání zvláště proto, že předvolební rétorika těch, kteří dnes kraji vládnou, slibovala důkladné přehodnocení a důraz na hospodárnost. Rozpočet je přitom plný stále stejných výdajů, jejichž smysluplnost by stálo za to minimálně prověřit.

17. PRO: Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023 (číslo tisku 1130-17Z)

Oceňujeme, že ve střednědobém výhledu je zřetelná tendence přiblížit se vyrovnanému rozpočtu. Hlasujeme PRO navzdory tomu, že víme, že k vyrovnanému rozpočtu je možné dospět podstatně rychleji.

18. PRO: Majetkoprávní úkony (číslo tisku 1049-17Z)

Nevidíme v předložených majetkoprávních úkonech problém.

19. PRO: Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1050-17Z)

Mírně diskutabilní je nákup pozemků pod komunikací mezi Tichovem a Drnovicemi. Celkově však PRO.

20. PRO: Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1051-17Z)

Nevidíme problém.

21. PRO: Individuální dotace v oblasti dopravy (číslo tisku 1004-17Z)

Přes určité výhrady tomuto nechceme bránit.

22. PRO: Doprava – dodatek č. 25 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje (číslo tisku 1003-17Z)

Formální záležitost / technikálie

23. ZDRŽELI SE: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje – smlouvy o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace na rok 2018 (číslo tisku 1083-17Z)

Čekáme na vizi, jakým bude chtít Kraj KOVED do budoucna rozvíjet. K té se vyjádříme jasněji PRO či PROTI.

24. PRO: Doprava – dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti – veřejná linková doprava a drážní doprava (číslo tisku 1078-17Z)

Doplatky za kilometry najeté po objížďkách (autobusy) a velká částka pro České dráhy na rok 2018. Nelze hlasovat jinak než PRO. Nervózní jsme však z odkládání výběrových řízení na zajištění dopravní obslužnosti v Kraji. Nutně potřebujeme vysoutěžit co nejlepší ceny. A umíme si představit ještě mnohem efektivnější řešení.

25. PRO: Doprava – Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým a Jihomoravským (číslo tisku 1081-17Z)

Je to jen dolaďování parametrů zajištění dopravy na pomezí krajů.

26. PRO: Dotace – životní prostředí (číslo tisku 0997-17Z)

Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, obci Janová na sanaci sesuvu a úpravu jedné další dotační smlouvy. Měli jsme v úmyslu hlasování rozdělit. Nakonec jsme tento požadavek stáhli a hlasovali celkově PRO. V každém případě se na EAZK soustředíme a prověříme, zda je skutečně natolik nezbytná, jak o ní pějí všichni ostatní zastupitelé napříč politickým spektrem. Víme jistě, že to tak jednoznačné není, protože jsme tomuto problému již v minulosti věnovali.

27. ZDRŽELI SE: Stav kvality ovzduší a výhled lokalizace ambulantních měřicích kampaní ve Zlínském kraji (číslo tisku 1066-17Z)

Považujeme za zbytečné, aby se tato zpráva prezentovala na zasedání zastupitelstva. Stačilo by její umístění na webu.

28. Tomáš Pajonk PRO, Helena Lasztoviczová ZDRŽELA SE: Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2018 – dotace (číslo tisku 1069-17Z)

Nejsme zcela přesvědčení o tom, že je tu vše nastavené správně.

29. PRO: Sociální služby – bezúplatný převod movitého majetku statutárnímu městu Zlín (číslo tisku 1000-17Z)

Pro Domov pro seniory Burešov (Zlín). Kraj už městu předal nemovitost a teď předává ještě movité věci – nábytek, apod. Znalecký posudek cena cca 900 tisíc. Nemáme s tím problém.

30. PRO: Sociální služby – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 1001-17Z)

Formální záležitost / technikálie

31. ZDRŽELI SE: Aktualizace „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018″ včetně Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2018 a aktualizace Přílohy č. 1 Síť sociálních služeb Zlínského kraje 2017 v rámci „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017″ (číslo tisku 1067-17Z)

Síť soc. služeb – stálá (to jsou trvalé, potřebné subjekty) a „Zásobník rozvojových záměrů“, do kterého se přidávají od r. 2018 organizace, které nejsou součástí trvalé sítě, ale jsou „dočasné“. Ty nejsou primárně financované krajem, ale z fondů EÚ např. V druhé části projednávaného bodu se řešily spíš technikálie jako je změna názvu, adresy, IČO či změna počtu lůžek a taky změna charakteru služby z pobytové na ambulantní atd.

32. PROTI: Mezinárodní projekt ve školství – The SIP (číslo tisku 1097-17Z) PROTI

Opravdu nesmyslný projekt. S nulovými náklady na rozpočet kraje, ovšem projekt, který zbytečně sebere kantorům čas, který mohou věnovat něčemu smysluplnému. O problému napíšeme více později.

33. ZDRŽELI SE: Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu (číslo tisku 1124-17Z)

Nezpochybňujeme kvalitu podpořených subjektů, ale zároveň si umíme představit zcela systémově odlišný přístup k této problematice.

34. ZDRŽELI SE: Dotace v cestovním ruchu (číslo tisku 1125-17Z)

Nezpochybňujeme kvalitu projektů, ale zároveň trvdíme, že mnohé z nich vznikly nikoliv pro lidi, ale primárně kvůli čerpání dotací.

35. PRO: Kultura – financování projektů z dotačního programu IROP v roce 2018 (číslo tisku 1030-17Z)

Návratné finanční výpomoci (kvůli projektům IROP: kr.knihovna Fr.Bartoše – depozitář 3,628 mil. Kč, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce budov – 5,956 mil. Kč

36. PROTI: Individuální podpora 2017 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 1028-17Z)

Mnoho miliónů pro profesionální sportovní kluby. 7,5 miliónu na revitalizaci městské sportovní haly Otrokovice – Bahňák.  2 milióny na Barum rallye. A půl miliónu na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu pro Líska, z.s. – částečně na organizaci Krajské konference EVVO, kde se všichni ti EVVO neziskovkáři sejdou na kafíčko a na koláčky. 

Dali jsme protinávrh – v souladu s pochybnostmi na příslušném výboru zastupitelstva, zda je vhodné podpořit Barum Rallye tak vysokou částkou, jsme navrhli – snížit dotaci pro Barum Rallye na 1 milión a neposkytnout 0,5 miliónu „ekologické“ neziskovce Líska. Ušetřených 1,5 miliónu jsme navrhli investovat do oprav krajských silnic. Náš protinávrh nebyl schválen. 

37. ZDRŽELI SE: KUL01-17 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo (číslo tisku 1029-17Z)

Nelíbí se nám takovéto nekoncepční vyhlašování druhých kol, „protože se sešlo moc pěkných dotačních žádostí.“ Psali jsme o tom zde: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/12/tolik-krasnych-projektu-dobre-vyhozene-penize/

38. PRO: Kultura – dodatky zřizovacích listin (číslo tisku 1058-17Z) PRO úplně nezajímavé technikálie (zase nemovitosti)

Formální záležitost / technikálie

39. ZDRŽELI SE: Filharmonie Bohuslava Martinů – Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. D/3445/2016/STR, dotace a Smlouva o poskytnutí dotace 2018 (číslo tisku 1110-17Z)

Na provoz, mzdy a hudební nástroje.

40. PRO: Kultura – výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2018 (číslo tisku 1115-17Z)

Cca 8 miliónů na provoz a mzdy okresních knihoven UH, VS, KM. 

41. ZDRŽELI SE: Fond Zlínského kraje – sekce KULTURA (číslo tisku 1111-17Z)

V září jsme schválili na tuto oblast 2,5 miliónu. Nyní ten původní rámec rušíme a schvalujeme nový, kde už 5 je v plánu rozdat 5 miliónů. Navíc zvyšujeme horní limit jedné dotace na 70 tisíc a spoluúčast až na 70% a u obcí nad 5 tisíc obyvatel ale snižujeme maximum na 50%.  Chceme úplně jiný systém financování podobných malých kulturních akcí.

42. Tomáš Pajonk PROTI, Helena Lasztoviczová ZDRŽELA SE: PRO Dotace v oblasti regionálního rozvoje (číslo tisku 1053-17Z)

Peníze například pro tzv. „kontaktní centrum pro východní trhy“, Technologicko inovační centrum… Jsme přesvědčení, že toto nemá zajišťovat kraj. Navíc se stále nemůžeme dobrat údajů, kterými bychom mohli efektivitu vynaložených prostředků posoudit. Myslíme si, že takové údaje nemá nikdo.

43. ZDRŽELI SE: Plán rozvoje 2018 (číslo tisku 1054-17Z)

Plán rozvoje naštěstí nic striktně neurčuje a ničemu nebrání.

44. ZDRŽELI SE: Místní akční skupiny ZK – Smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu ZK, dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací (číslo tisku 1132-17Z)

Zdánlivě chvályhodné Místní akční skupiny podle nás až tak perfektní nejsou. Více o tom později.

45. PRO: SPZ Holešov – smluvní a majetkoprávní vztahy (číslo tisku 1135-17Z)

Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury a monitorovacích vrtů v území Strategické průmyslové zóny Holešov, kterým společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. přebírá do provozování nově zbudované objekty vodovodu a splaškové kanalizace v areálu průmyslové zóny.

46. PRO: Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1062-17Z)

Formální záležitost / technikálie.

47. PRO: Vrbětice – smlouva s Vojenským technickým ústavem, s.p. (číslo tisku 1155-17Z)

Vyplacení náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci. V případě, že by se ukázalo, že VTÚ je viníkem situace ve Vrběticích, musel by tuto částku vrátit. 

48. PRO: Vyjádření podpory návrhu legislativní iniciativy Pardubického kraje ve věci řešení systémové podjatosti (číslo tisku 1200-17Z)

Návrh na novelu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)  – návrh na zmenšení okruhu situací, ve kterých lze rozhodnutí úřadů napadat pro „systémovou podjatost“. Zkušenosti jsou takové, že lze systémovou podjatost zneužívat absurdními způsoby.


tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová