Krajská rada České lékařské komory Zlínského kraje k situaci v krajských nemocnicích

Krajská rada ČLK vydala na konci února 2018 usnesení k situaci v krajském zdravotnictví. S usnesením se plně ztotožňujeme a požadavky komory podporujeme.

 

Usnesení  Krajské rady ČLK Zlínského kraje dne 27.2.2018

Krajská rada ČLK Zlínského kraje považuje za nutné se vyjádřit k navrhovaným změnám v organizaci zdravotní péče o občany Zlínského kraje.

1. Za základ budoucího vývoje považujeme jak rozvoj všech nemocnic zřizovaných Zlínským krajem, tak současně i celého ambulantního sektoru

2. KR ČLK ZK důrazně doporučuje zastavit všechny plánované změny a vrátit probíhající i již provedené změny do původního stavu do doby, než bude známa, odborně oponována a schválena koncepce zdravotnictví Zlínského kraje

3. Obáváme se, že stávající změny přinesou nenávratné zhoršení dostupnosti zdravotní péče a přímo ohrozí zdraví občanů tohoto kraje

4. KR ČLK ZK upozorňuje, že v brzké budoucnosti dojde k rozsáhlým výpadkům v primární péči v důsledku stárnutí populace lékařů (praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost) a tím pádem k omezení dostupnosti zdravotní péče

5. KR ČLK ZK považuje za velmi nebezpečné, že v současnosti probíhající změny ve zdravotnictví ZK jsou politicky protlačovány bez konzultace s kompetentními orgány (Zdravotní výbor zastupitelstva ZK, ČLK)

za OS ČLK Kroměříž                        MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Miloš Kucián

za OS ČLK Uherské Hradiště         MUDr. Jan Píštěk

za OS ČLK Vsetín                             MUDr. Helena Fukalová

za OS ČLK Zlín                                  MUDr. Jaromír Bernátek