Třetí jednání zastupitelstva města Napajedla v právě probíhajícím volebním období

Není od věci si někdy na psaní zprávy pro voliče z jednání zastupitelstva počkat a nechat vychladnout emoce. Podívat se na věci s odstupem a snad i připustit, že ne ve všem zastupitel hlasoval tak, jak si předem naplánoval.

Je to již týden a půl, co proběhlo poslední jednání zastupitelstva města Napajedla, a snad i mé emoční pochody mi dovolí pro vás shrnout tuto schůzi s klidem, pragmatickým pohledem na věc a možná i se špetkou sarkazmu.

Prvním bodem na programu jednání byla žádost města o směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem. Kousky parcel ve vlastnictví SPÚ v katastru města jsou rozdrobeny v částech klíčové infrastruktury. Jejich převedením na město odpadne do budoucna problém spojený s nutností vyjádření se SPÚ k jejich opravám, výměnám nebo budování dalších infrastrukturních prvků. Co za to? SPÚ chce pozemek od města o 30% větší, a ještě ke všemu bude pozemek města ohodnocen cenou platnou v roce 1990, leč pozemek státu cenou obvyklou. Je jiná možnost? Pokud tyto pozemky opravdu město chce, tak jiná možnost není.

Pro!

Další body jednání se nesly v duchu klidných souhlasů naprosté většiny zastupitelů až do bodu 10, ve kterém vedoucí finančního odboru městské radnice seznámil přítomné se změnami v již schváleném rozpočtu na rok 2019. Navýšení příjmů cca 10.000.000,- navýšení výdajů cca 19.000.000,- . Pokrytí schodku výdajů z volných zdrojů města. Toť fakta! Většina navyšovaných výdajů jde na investice do areálu škol a školky. S tím problém mít nebudu, jen se mi na rty dere otázka, proč tyto výdeje již nebyly zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2019, o kterém se hlasovalo v prosinci minulého roku? No fajn, budiž, ale když potom vidíte v nákladové položce DPH (stále přemýšlím proč DPH) z výměny pozemků v lokalitě Výhledy (řešilo se minulé jednání zastupitelstva) cca 1,25 mil, nemůžete než jinak a hlasovat proti. Marně se mě snažil pan vedoucí finančního odboru přesvědčit společně s některými radními, že zmíněnou částku zaplatí developer. V úpravě rozpočtu na příjmové stránce ji nevidím, takže věta v důvodové zprávě, že „položka je rozpočtově neutrální“ považuji za manipulativní.

Pojďme dál. Poslední body velmi svižného jednání předkládá zastupitel za stranu Mladí za Napajedla z vládnoucí koalice. Že by jednání zastupitelstva skončilo již o půl páté, bleskne mi hlavou. Ale no tak, to jsou jen poslední body jednání na radnici. Po skončení bodů 11 a 12 se pokračuje v kině, neboť se očekává hojná účast nespokojených občanů z ulice Bartošova a přilehlého okolí k dalším bodům jednání. Ale zpět na radnici. Zde se na závěr předkládají návrhy na odměny pro statutární orgány města, starostku a místostarostu, a to ve výši jednoho hrubého měsíčního platu. Nejde ani tak o částky jak o způsob předložení návrhu. Kdo si za svou práci nad rámec svých každodenních povinností zaslouží nadstandardní ohodnocení, ať ho dostane, proč ne. Problém nastává, když důvodem k udělení odměny jsou běžné pracovní povinnosti. Nedílnou součástí pracovní pozice je popis funkční náplně, tedy něco jako toto dělej a když to uděláš správně, včas a v požadované kvalitě a objemu, dostaneš smluvenou mzdu. Pakliže splníš předem definované nadstandardní požadavky nad rámec svých pracovních povinností, budeš odměněn víc, než činí tvá běžná mzda. To lehce pochopím. Hůře měřitelná situace nastává s představiteli radnice, kteří nemají jasně definovány pracovní povinnosti, jež jsou spíše obecně popisovány v zákoně o obcích. Dle městského právního zástupce se dají vykládat všelijak. Ve výčtu nadstandardních činností starostky i místostarosty střídají návštěvy účasti, a osobní podílení se na některých akcích v rámci obce není dostatečně objasněno. Nehlasoval jsem pro. Díky hlasům Svobodných stávající statutáři v křeslech kanceláří radnice nesedí. Vládní koalice města ví nejlépe, jestli jejich zástupci pracují nad rámec jim vydaných úkolů. Proto jsem nechal hlasovaní na jejich uvážení a zdržel se hlasování.

Dopíjím kafe, mám hodinu čas. Obavu z toho, že v pohodlných sedačkách kina mě zmůže únava, rozptyluje ohnivá diskuze k následujícím tématům.

Investiční záměry města do dopravní infrastruktury v následujícím (volebním) období a s předáním slova panu inženýrovi může směle začít druhou část jednání zastupitelstva. Pan inženýr seznámil audienci s cca dvaceti body návrhů změn, budování a přemísťování prvků infrastruktury v katastru města Napajedla. Všechny se do seznamu, o kterém se nakonec hlasovalo, nedostaly. Má otázka ovšem zní, proč k jednáním o těchto klíčových návrzích nebyly přizvány všechny strany, aby se mohly vyjádřit, popřípadě navrhnout další úpravy? To bylo zase slibů z úst stávající vládnoucí koalice, že v otázkách strategického významu, bude ANO usilovat o širší diskuzi a konsenzus všech stran zastoupených v zastupitelstvu města. Nic z toho se nestalo a já s otevřenou pusou hleděl na změť čar a kouzel ve výkresu plném kruhových objezdů. Můžu svým hlasem podpořit koalici, aby skrze starostku začala plnit svůj předvolebním program, kde ve dvou třetinách nejsem ve shodě? No logicky ne. Vzápětí po hlasování jsem osočen některými členy ANO, že takto hlasovat nemůžu. Když můj hlas zní ne, musím dát protinávrh. A snad i ve stejné kvalitě, jako podala koalice. Měl bych si přivést svého inženýra s výkresy, a ukázat, jak to chtějí Svobodní. Kdyby ty studie vznikaly v kanceláři starosty města, neřeknu ani popel a konvertuji k ANO, nicméně toto se neděje a ani dít nebude. Město má na studie vyčleněn budget, který nepodléhá schvalovacímu procesu zastupitelstva, takže si může líbivé obrázky nechat nakreslit a pak prezentovat. Upozorňuji, že tyto prostředky jdou i z kapes voličů Svobodných. Takže pro některé zastupitele! Já si můžu volit, jak chci! I přes mé zamítavé stanovisko je návrh na konání ve věci příprav projektů schválen a paní starostka má na to termín do konce listopadu roku 2022, což už bude po dalších volbách. I Svobodní předloží své návrhy na realizace bodů volebního programu, ale jistě pochopíte, že ve svém volném čase a více méně ze svých prostředků toto není možné realizovat čtyři měsíce po volbách. Dávat nepřipravené protinávrhy je přesně to, co zastupitelé vládnoucí koalice chtějí, následným zesměšněním takového návrhu upevňují své postavení. Ale slíbil jsem bez emocí, takže…

…pojďme k posledním petičním bodům, nebo se celé jednání protáhne do rána. Petice občanů ulice Bartošova proti zobousměrnění této ulice, čímž vlastník komunikace Zlínský kraj podmiňuje opravu této ulice. Petice je zamítnuta z krajské úrovně a je rozhodnuto, aby zastupitelstvo buď podpořilo obyvatele této lokality, či nikoliv. Svým hlasem podporuji snahu občanů ulice Bartošova. A hned vysvětlím proč. Jako řidič nemohu pamatovat dobu, kdy tato primární výpadovka na Zlín byla obousměrná. Změna nastala v roce 1996 a já ani nevěděl, co je spojka a co plyn. Takže po zisku řidičáku znám průjezd touto ulicí jen severovýchodním směrem. Dnes tudy jezdím denně do práce a s klidem se tak vyhýbám šílené křižovatce v nedalekých Otrokovicích. Přemýšlí takto většina z nás. Cestou zpět před zákazem zahnu do ulice Zahradní a vrátím se na hlavní městskou tepnu. „No problem“. Tak proč to měnit? Změnou se zvýší provoz v ulici Bartošova i v odpoledních hodinách, tady chápu občany zmiňované ulice. Jiná možnost je, převést komunikaci pod správu města, nechat ji jednosměrnou a kraji nabídnout ulici Zahradní jako alternativu krajské výpadovky. Ptám se a proč ne? Za a) zachová se statut quo se vším co k němu v této chvíli náleží, b) ulice Zahradní bude obousměrná jen na oko, všichni přece víme, že když budeme chtít jet do Zlína přes „Starou Kvítkovskou“ pojedeme „Bartošovou“, zpátky budeme muset Zahradní c) odpadne problém, jak donutit neukázněné řidiče, aby přibrzdili do ulice Bartošova. Proti hovoří to, že investorem oprav komunikace ulice Bartošova by se stalo město Napajedla, a někdo by musel zajet na kraj a začít to řešit. Proč to dělat složitě, když to jde lehce. Schválen návrh proti petici. Ulice bude obousměrná!

Napajedla Bartošova slajd

Poslední bod jednání zastupitelstva plynoucí z obav obyvatel lokality Zámoraví a přilehlých částí z výstavby betonárny firmy CEMEX potvrdil jen všeobecně souhlasné stanovisko všech zastupitelů proti změně územního plánu ve prospěch další průmyslové výstavby v katastru města Napajedla. Aspoň že na něčem se všichni shodneme. Třeba i do budoucna přibude pár projektů, které budou diskutovány napříč všemi stranami a uskupeními v zastupitelstvu a budou tak více odrážet skutečné potřeby občanů města než projekty z hlav jednotlivců. A třeba i s chladnou hlavou a bez emocí.

Lukáš SMYČEK

Zastupitel města Napajedla

Svobodní Napajedla