Ztracený audiozáznam z krajského zastupitelstva

Kontrolní výbor Zastupitelstva Zlínského kraje na svém posledním jednání 6.3.2019 projednával podnět zastupitelky Heleny Lasztoviczové k prověření, zda během 17. zasedání krajského zastupitelstva nedošlo nejen k porušení jednacího řádu, ale především, zda nemohli být zastupitelé uvedeni v omyl při hlasování.

Mohlo by se zdát, že se jedná o marginální záležitost. Jenže v kontextu ostatních věcí už to tak bezvýznamné není.

Na 16. zasedání krajského zastupitelstva došlo ke schválení usnesení, kterým zastupitelstvo nařizuje krajské radě zajištění vypracování oponentního posudku k investičnímu záměru nové Baťovy nemocnice. Hlavním důvodem byla potřebnost alternativního a nezávislého pohledu, který by odhalil problémy, které by přípravný tým investice, byť neúmyslně, jinak přehlédl. Cílem tedy nebyla opoziční destrukce investičního záměru.

Právě z důvodu zajištění nezávislosti měla vzniknout pracovní skupina zastupitelů, která by zadání posudku připravila. Krajské radě pak zastupitelstvo nařídilo dle takového zadání vybrat dodavatele posudku.

Mezitím vznikl i speciální výbor zastupitelstva pro výstavbu nové nemocnice. Na 17. zasedání zastupitelstva se schvalovalo složení tohoto výboru. Poté, co bylo složení schváleno, stalo se následující:

Hejtman Čunek navrhl doplňující usnesení zhruba tímto způsobem (volně parafrázuju tak, jak si to pamatujeme):

„No a navrhuju zrušit tu část usnesení o oponentním posudku, která říká, že máme vytvořit pracovní skupinu. Máme přece tento výbor pro výstavbu, ten to zvládne, jsou v něm lidi ze všech politických stran. Nedělejme tady nekonečné množství nějakých týmů.“

A protože to znělo docela rozumně, nikdo se nedožadoval diskuze a šlo se rovnou hlasovat. Doplňující usnesení bylo schváleno. (pozn.: toto jsme si chtěli ověřit, audiozáznam se však ztratil. To ale předbíhám, píšu o tom níže v textu.)

Šok však přišel ve chvíli, když jsme dostali ověřený výpis usnesení ze 17.zasedání.

V něm bylo totiž následující znění doplňujícího usnesení:

„Zastupitelstvo Zlínského kraje ruší usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0480/Z16/18 ze dne 17. 12. 2018 ve znění: Zastupitelstvo Zlínského kraje doporučuje Radě Zlínského kraje vytvořit pro přípravu výběrového řízení k zajištění odborného posudku pracovní skupinu (dle článku 16. Jednacího řádu), složenou z členů zastupitelstva, ve které bude každým zastupitelským klubem jmenován pouze jeden člen.“

Tečka.

Nikde ani slovo o tom, že zadání oponentního posudku místo pracovní skupiny připraví výbor pro výstavbu nové nemocnice. Tím pádem ho připraví sama krajská rada a ta ho nyní může připravit tak, že posudek nesplní svou oponentní úlohu. Princip nezávislosti a objektivity posudku, o který zcela jistě zastupitelům při jeho prosazení šlo, je v troskách.

Psal jsem, že se jedná o marginální záležitost. A nyní to opakuju znovu. Vše totiž nasvědčuje tomu, že krajská rada ono původní usnesení nesplní vůbec. Nemáme informace, že by vypracování oponentního posudku zadala. A v těch dvou týdnech, které zbývají do mimořádného zasedání 8.4.2019, jednoduše není možné stihnout regulérní posudek investičního záměru vypracovat.

Poměrně brzy po lednovém zasedání zastupitelstva jsme začali s Krajským úřadem ZK komunikovat náš zájem vyposlechnout si audiozáznam ze 17.zasedání. Krajský úřad věděl, že máme tento úmysl. Zmiňovali jsme první dva důvody ze tří, které naleznete níže v podnětu zastupitelky kontrolnímu výboru.

Proběhla i komunikace mezi předsedou kontrolního výboru a úřadem. Pan předseda obdržel vyjádření Právního a legislativního oddělení Právního odboru Krajského úřadu. Na jednání kontrolního výboru jsem přednesl kompletně celý podnět zastupitelky Lasztoviczové, tedy včetně bodu 3 (viz níže). Přistoupil jsem na návrh předsedy prostudovat si nejprve odpověď Právního oddělení a, pakliže by byla nedostatečná, na dalším jednání kontrolního výboru podnět zastupitelky Lasztoviczové znovu projednat.

Předal jsem všem zúčastněným přesné znění podnětu, včetně bodu 3.

Druhý den se staly následující 2 věci:

1) Právní oddělení, které k vyjádření nevyzvala ani zastupitelka Lasztoviczová, ani já jako člen kontrolního výboru, zaslalo aktualizovanou odpověď, včetně reakce na bod 3 podnětu zastupitelky. 

Toto nevyžádané vyjádření Právního oddělení je lidově, avšak přiléhavě, TOTÁLNĚ „MIMO MÍSU“ (viz níže).

2) Krajský úřad oznámil, že došlo ke smazání klíčového audiozáznamu ze zastupitelstva (!!!)

hubka

Zde je přesné znění podnětu zastupitelky Heleny Lasztoviczové, reakce Právního oddělení a moje vyjádření k reakci Právního oddělení:

Podnět zastupitelky Heleny Lasztoviczové Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 11. 3. 2019:

„Prosím o prověření, zda na 17. zasedání ZZK nedošlo k porušení jednacího řádu ZZK.

Konkrétně při projednávání bodu 0516/Z17/19 – volba členů Výboru pro výstavbu KNTB.

Po hlasování o předem avízovaném usnesení zařadil hejtman ještě hlasování o doplňujícím usnesení, kterým se ruší část usnesení č.0480/Z16/18, kterým ruší doporučení ZZK Radě ZK vytvořit pro přípravu výběrového řízení k zajištění odborného posudku pracovní skupinu (myšleno posudek investičního záměru NKNTB). Prosím KV ZZK, aby prověřil, zda je v pořádku:

1) zařazení doplňujícího usnesení až za hlasování o původním usnesení
2) neotevření rozpravy k takto zařazenému doplňujícímu usnesení
3) zda navrhovatel usnesení neuvedl zastupitele v omyl v tom, že nebylo při slovní prezentaci usnesení zřejmé, kde usnesení začíná a kde končí“. Zda není možné, že zastupitelé mohli brát další slova, kdy mluvil o tom, že zadání odborného posudku zajistí Výbor pro výstavbu NKNTB, za součást usnesení, což mohlo jejich rozhodování ovlivnit. V zápise ze zasedání je totiž znění usnesení jen o zrušení doporučení vytvořit pracovní skupinu zastupitelů, bez převodu kompetence ze zrušené pracovní skupiny na Výbor pro výstavbu NKNTB.

Jsem přesvědčená, že je vhodné prověřit soulad mezi výpisem usnesení ze 17. ZZZK, verbální prezentací návrhu doplňujícího usnesení k 0516/Z17/19 (poslechem audiozáznamu), písemným návrhem podaným návrhové komisi (pakliže byl podán) a písemným záznamem z jednání 17.ZZZK.“

Vyjádření Oddělení legislativního a právního Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu ZK, ze dne 16. 1. 2019

K bodům 1 a 2:

„Z nám dostupných materiálů vyplývá, že o usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje, jímž bylo schváleno částečné zrušení usnesení č. 0480/Z16/18 ze dne 17. 12. 2018 ve znění: Zastupitelstvo Zlínského kraje doporučuje Radě Zlínského kraje vytvořit pro přípravu výběrového řízení k zajištění odborného posudku pracovní skupinu (dle článku 16. Jednacího řádu), složenou z členů zastupitelstva, ve které bude každým zastupitelským klubem jmenován pouze jeden člen.“ bylo zastupitelstvem hlasováno v rámci projednávání bodu č. 2 (tisk č. 1206 -18Z), týkajícího se složení Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“. Nejednalo se tedy o návrh nového bodu programu zastupitelstva, ale o pozměňovací návrh (ve smyslu doplnění části původně navrženého znění usnesení) hejtmana kraje, reagující na nové návrhy politických klubů ve složení Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“.

Pokud jde o otázku rozpravy, zákon o krajích tento pojem nezná. Podrobnosti o jednání zastupitelstva  upravuje v souladu s § 44 jednací řád zastupitelstva, který však není obecně závazným předpisem a jeho případné nedodržení (pokud nejde současně i o zákonnou povinnost) nezpůsobuje nezákonnost rozhodnutí. Nicméně (jak je již výše uvedeno výše)  usnesení zastupitelstva, jímž bylo schváleno částečné  zrušení usnesení č. 0480/Z16/18 bylo přijato v rámci projednáváni bodu. č. 2 Programu, ke které byla vedena řádná rozprava a nelze tedy, dle našeho názoru, říci, že zastupitelům byla odebrána možnost se k navrženému pozměňovacímu návrhu vyjádřit.“

vycházelo z ověřeného zápisu. Jak již bylo minule řečeno, podrobnosti o jednání zastupitelstva upravuje v souladu s §44 zákona o krajích, jednací řád, jehož porušení, pokud se zároveň nejedená o porušení právní povinnosti, nezpůsobuje nezákonnost rozhodnutí.

K bodu 3:

Máme za to, že navrhovatel nejednal v úmyslu uvést zastupitele v omyl, pokud jde o rozhodování o předmětném usnesení. Pokud některý zastupitel nebo zastupitelé došli zpětně  k názoru, že jednal/li v omylu, neboť správně nevyhodnotili dosah předmětného usnesení s ohledem na jeho odůvodnění navrhovatelem, neznamená to, že všichni zastupitelé věc vnímali stejně a hlasovali „ v omylu“. V této souvislosti uvádíme, že zápis z předmětného zasedání zastupitelstva byl  řádně ověřen a nebyla proti němu vznesena žádná námitka a to ani na následujícím jednání ZZK dne 4. 2. 2019.

Vyjádření Marka Štěpána, člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, ze dne 22.3.2019, k vyjádření Oddělení legislativního a právního Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu ZK (dále jen Právní oddělení), ze dne 16.1.2019

K bodům 1-2:

Složený výrok Právního oddělení k částem podnětu zastupitelky Lasztoviczové 1-2 podle mne prokazuje, že právní oddělení absolutně neporozumělo podstatě podnětu zastupitelky. A to navzdory tomu, že je v této části exaktně formulováno. Domnívám se, resp. domníval jsem se, že je vyloučeno, aby Právní oddělení, vzhledem ke své důležité a zodpovědné úloze v organismu Zlínského kraje, dokázalo smysl sdělení desinterpretovat. Zastupitelka ve svém podnětu zcela přesně popisuje, co požaduje prověřit: tedy, že možný problém tkví v časové posloupnosti kroků při projednávání předmětného bodu zastupitelstva, tedy že: Je možné, že nejprve se projednávání bodu zahájilo, zastupitelé dostali možnost se k návrhu usnesení vyjádřit, následně došlo k hlasování o usnesení. Poté navrhovatel přednesl doplňující usnesení a ihned poté (bez toho, aby výslovně vyzval zastupitele k případným vyjádřením k doplňujícímu usnesení) bylo zahájeno hlasování o doplňujícím usnesení.

Toto doplňující usnesení je formálně součástí projednávaného bodu a usnesení. Právní oddělení má zřejmě právě tuto formální spjatost na mysli, když konstatuje, „ […] že [usnesení o pozměňovacím návrhu] bylo zastupitelstvem hlasováno v rámci projednávání bodu č. 2 (tisk č. 1206 -18Z)“ a dále, že „Nejednalo se tedy o návrh nového bodu programu zastupitelstva, ale o pozměňovací návrh (ve smyslu doplnění části původně navrženého znění usnesení) hejtmana kraje“.

O možnosti či nemožnosti vyjádřit se k navrženému doplňujícímu usnesení rozhoduje to, zda teprve po jeho přednesení dostali zastupitelé možnost vyjádřit se, nikoliv to, čeho je doplňující usnesení součástí. Tedy za předpokladu, že nelze otočit směr plynutí času.

K ostatním, balastním a nevyžádaným částem konstatování dodávám: Zastupitelka podnětem nežádala o prověření, zda došlo či nedošlo k porušení zákona.

Pokračováním této balastní logické linie vyjádření je sdělení Právního oddělení, že nedodržení jednacího řádu ZZK nezpůsobuje nezákonnost usnesení. Děkuji za porozumění mnou použitého pojmu „rozprava“, přestože ho zákon o krajích nezná. Balastní je však i konstatování, že se v případě, že právě časová posloupnost kroků projednávání je výše popsaná, jednalo o doplňující usnesení, nikoliv o návrh nového bodu programu zastupitelstva.

Celá odpověď na první a druhou část podnětu zastupitelky Lasztoviczové má logickou strukturu implikace, kdy první část složeného výroku má pravdivostní hodnotu 1, druhá část, pakliže zohledňujeme pouze to, o čem hovoří první, má také pravdivostní hodnotu 1.

Celý takto složený výrok má tedy také pravdivostní hodnotu 1. Potíž je v tom, že první výrok řeší něco jiného, než je předmětem první části podnětu zastupitelky. Je tak vlastně v souhrnu zcela irelevantní.

K bodu 3:

Podnět zastupitelky nežádal o prověření, zda navrhovatel doplňujícího usnesení jednal či nejednal v úmyslu uvést zastupitele v omyl. Tato část odpovědi právního oddělení je tedy opět nadbytečná a balastní. Podnět zastupitelky nežádal o prověření, zda všichni zastupitelé jednali či nejednali v omylu. Podnět zastupitelky vůbec nespecifikuje podíl zastupitelů, kteří mohli jednat v omylu. Tato část odpovědi právního oddělení je balastní. Konstatování, že nebyla vznesena žádná námitka k řádně ověřenému zápisu, je balastní. Podmínkou jednání v omylu není to, že si osoba někdy v budoucnu svůj omyl uvědomí a to ani tehdy, dostane-li k tomu veškeré potřebné informace a příležitost. Pokud existuje nesoulad mezi verbální prezentací návrhu doplňujícího usnesení a zněním usnesení ve výpise usnesení, pak v omylu jednali, aniž by si to uvědomili. Ani řádné ověření zápisu nevylučuje možnost, že zastupitelé jednali v omylu. Zastupitelka navrhla způsob, jakým chce toto prověřit. Nežádala o vyjádření Právního oddělení k této věci. Vyjádření Právního oddělení by jistě uvítala, muselo by však relevantně reagovat na její podnět. Další část konstatování Právního oddělení se pak zabývá pouze těmi případy, kdy si osoby svůj omyl uvědomí a tyto věty tedy žádným způsobem neposkytují adekvátní reflexi podnětu zastupitelky.

Smazání audiozáznamu v době, kdy je celá záležitost v řešení, byť neoficiálním, považuju za (velmi diplomaticky řečeno) politováníhodnou okolnost.

Konstatuji, že vyjádření Právního oddělení k podnětu zastupitelky Lasztoviczové je naprosto nedostačující. Nemyslím však, že bez možnosti poslechu audiozáznamu existuje možnost zastupitelce vyhovět.

Míra kvality vyjádření Právního oddělení budí otázku potřebnosti kontroly výstupů Právního oddělení. Pomíjím možnost, že by snad odpověď na podnět zastupitelky Lasztoviczové mohla být úmyslně „alternativně kvalitní“. Zvažme nyní variantu, že je vyjádření „alternativně kvalitní“ neúmyslně. Domnívám se, že pak existuje riziko, že i jiná vyjádření Právního oddělení, ať už interní či pro externí adresáty, mohou vykazovat obdobné charakteristiky, v důsledku čehož může hypoteticky dojít ke škodám, zvláště v období, kdy Zlínský kraj rozhoduje o významných investicích.

marek štěpán portr1

Ing. Marek Štěpán,

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje