Jak vidí Zlínský kraj budoucnost do roku 2044? „Prachy byly, jsou a budou.“

Jak zvládne Zlínský kraj ufinancovat dva obří projekty, tedy navýšení kilometrů, které najezdí autobusy a osobní vlaky, a k tomu ještě výstavbu nové nemocnice v Malenovicích?

Dosud měli zastupitelé k dispozici jen tzv. střednědobé rozpočtové výhledy kraje, zpracované do roku 2023. Výše zmíněné projekty ovšem zatíží krajský rozpočet do mnohem vzdálenější budoucnosti.

Na minulém zasedání zastupitelstva mnozí zastupitelé nemohli hlasovat pro schválení investičního záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích, mimo jiné (!), také proto, že dopad do krajského rozpočtu není dostatečně promyšlený. Zastupitelé si tedy tento podklad vyžádali.

Pro další rozhodování dostali „Rozpočtovou strategii kraje do roku 2044″, kterou vypracoval ekonomický odbor krajského úřadu.

Jak se tedy úřad dívá na období 2024-2044? Nejlépe to poznáte z následujícího grafu z Rozpočtové strategie:

rozp_strategie_predikce

Vidíte, že do roku 2023 pracuje Rozpočtová strategie s čísly vlastních příjmů a výdajů, převzatými z pečlivě připraveného střednědobého rozpočtového výhledu. Od roku 2024 však už jen s hladkými trendovými křivkami. Rozpočtová strategie se vůbec nezabývá tím, že příjmy rostou hladce a bez kolísání jen v pohádce. Vůbec se nezabývá situací, kdy by v nějakém nepříznivém roce byly vlastní příjmy kraje oproti predikované výši výrazně nižší. Tak, jak se to v letech 2007 – 2019 stalo dvakrát. Vypadá to, jakoby si autoři vůbec nepřipouštěli, že do roku 2044 může problém nastat. Zdá se, že někteří uvažují v duchu „prachy byly, jsou a budou“.

Možná v tom hraje roli opojení z posledních několika hospodářsky vynikajících let. Však je také v Rozpočtové strategii věta, že příjmy bývají v posledních letech oproti očekávání výrazně vyšší.

Navíc, křivku výdajů žádným způsobem nepoznamená obrovský skokový nárůst výdajů na vlaky a autobusy. V rozpočtové strategii se jen říká, že dojde k navýšení podílu mandatorních výdajů vůči nemandatorním ze 63% na 80%. To nezní nijak katastrofálně, že… Co to ale ve skutečnosti znamená? Dočtete se v naší analýze. Včetně toho, co by s tím zbytkem peněz na nemandatorní výdaje udělal krizový vývoj.

Rozpočtová strategie není odpovědí na požadavek zastupitelů. Rozpočtová strategie žádným způsobem nepřispěla k tomu, aby byl Zlínský kraj připraven na případnou budoucí krizovou situaci.

 

Analýza Rozpočtové strategie Zlínského kraje na roky 2024 – 2044

Resumé analýzy:

 • Predikce budoucích příjmů Zlínského kraje je konzervativní.
 • Nestandardně jsou pro období 2019-2044 predikovány nižší výdaje než příjmy.
 • Predikované příjmy nevykazují mezi lety 2019-2020 (navýšení výdajů na dopravní obslužnost) skokový nárůst. Mění se pouze skladba výdajů. Podíl mandatorních výdajů vzroste ze 63 % na 80 %.
 • Nemandatorní výdaje poklesnou mezi lety 2019-2020 téměř o polovinu (o 44,6 %).
 • Rozpočtová strategie se nezabývá možným kolísáním příjmů a výdajů. Pracuje pouze s verzí, že příjmy a výdaje budou odpovídat hodnotám na hladké trendové linii.
 • Pokles vlastních příjmů např. v roce 2026 obdobný roku 2013 by znamenal redukci nemandatorních výdajů meziročně o 91,5 % (pokud by vlastní příjmy roku 2025 byly průměrné). Po promítnutí do současné situace (před navýšením mandatorních výdajů na dopravní obslužnost) by toto snížení znamenalo snížení o 95,4 % !
 • Takto sestavená rozpočtová strategie ZK je obrovským rizikem pro zamýšlenou realizaci miliardového projektu NKBN (včetně sekundárního rizika nenaplnění rozpočtových příjmů z nájemného KNTB).
 • Celková zadluženost Zlínského kraje včetně zvažovaného úvěru na novou nemocnici neaktivuje dluhovou brzdu (dle Zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
 • Pokud by však struktura příjmů kraje byla totožná se strukturou příjmů obcí (tzn. Vlastní příjmy by činily 70 %), dluhová brzda by již aktivována byla

 

Analýza  - kapitola „modelace strategie“

Predikce vlastních příjmů a výdajů vychází ze skutečných dat z let 2007-2018. Příjmy a výdaje jsou predikovány pro období 2019-2044.

Autor rozpočtové strategie tvrdí:

„K predikci příjmů a výdajů je přistupováno s poměrně konzervativním přístupem na straně příjmů a rezervou na straně výdajů.“

Lze souhlasit s tím, že tvar exponenciální křivky trendu potvrzuje konstatování, že je predikce příjmů poměrně konzervativní, pracuje s nominálním růstem 2,5% p.a.

Rovnice exponenciální trendlinie, kterou Zlínský kraj k predikci používá, je:

y = 2663582458,67113e0.0246926122967122(x-2006)

kde:
x… rok, pro který jsou vlastní příjmy predikovány
y… predikovaná výše vlastních příjmů

tab1 - predikce

Tab 1.: Predikce vlastních příjmů ZK

 

graf 1 - predikce

Graf 1.: Predikce vlastních příjmů ZK

 

Exponenciální trendlinie je na ose y (výše příjmů) umístěna poněkud výše, tedy optimističtěji oproti skutečnosti. To znamená lehké zkreslení  – křivka predikuje vyšší příjmy (viz. Tab 2.)

tab2 - predikce

Tab 2.: Predikované versus skutečné vlastní příjmy

 

V souvislosti s tím je v textu velmi zavádějící formulace: „Skutečnost pak v posledních letech bývá, vlivem tohoto přístupu a současně příznivému ekonomickému vývoji, výrazně lepší.“

„Skutečnost“ totiž byla lepší oproti schválenému rozpočtu, a to jen v několika posledních letech. Avšak oproti hodnotám na exponenciální trendlinii (dle které predikujeme budoucí příjmy), byla horší.

V textu Rozpočtové strategie se tak směšují závěry učiněné z různých časových úseků dat vlastních příjmů kraje. V seriózní predikci takové argumenty nelze používat.

Velmi nekonzervativní je rozdělení predikce tak, že jsou příjmy a výdaje predikovány odděleně a to tak, že vlastní příjmy porostou po celou predikovanou dobu rychleji než výdaje a kumulovala by se rezerva.

Reálně by byl takový dlouhodobý přístup obtížně politicky obhajitelný, zvláště při existenci značného vnitřního infrastrukturního dluhu (viz např. stav krajské silniční sítě). Proto je vhodné v predikcích uvažovat příjmy na stejné úrovni jako výdaje.

Pro hlubší posouzení konsekvencí Rozpočtové strategie Zlínského kraje na roky 2024 – 2044 tedy akceptujeme predikci vypracovanou KÚ Zlínského kraje, výdaje však uvažujeme ve stejné výši jako vlastní příjmy.

Rozpočtová strategie konstatuje, že vlivem vyšších výdajů na dopravní obslužnost se poměr mandatorních výdajů od roku 2020 navyšuje až na 80 %. Do roku 2019 činila 63%. Predikce výdajů neuvažuje skokový nárůst výdajů. Následuje hladkou trendovou exponenciálu. Zákonitě tedy dojde ke snížení nemandatorních výdajů.

graf 2 - nárůst výdajů

Graf 2.: Skokové navýšení výdajů na dopravní obslužnost a splátky úvěru na novou nemocnici (včetně úroku).

 

V absolutních číslech tak dojde k poklesu nemandatorních výdajů mezi lety 2019-2020 o 606 miliónů Kč, tedy o 44,6 %. Teprve v roce 2044 překročí nemandatorní výdaje nominální výši z roku 2019! (viz Graf 3.)

graf 3 - pokles nemandatorních

Graf 3.: pokles nemandatorních výdajů po navýšení výdajů na dopravní obslužnost

 

K poměru mandatorních a nemandatorních výdajů dále Rozpočtová strategie uvádí, že:
„Tento nepříznivý poměr může být pozitivně ovlivněn navýšením vlastních příjmů (např. nájem od NN)“.

Tento výrok je zavádějící. Nelze selektivně uvádět možné pozitivní okolnosti a zároveň ve stejné rozvaze opomíjet negativní okolnosti, zvláště ty, které jsou s uvedenými pozitivními přímo spojené. Konkrétně nelze uvádět, že příjmy mohou být teoreticky navýšeny o nájemné od KNTB a.s., a zároveň nezmínit splátky úvěru (a úrok) na výstavbu nové nemocnice, byť by formálně nespadaly do kategorie „výdaje“, ale „financování“.

Rozpočtová strategie neobsahuje simulaci krizového vývoje. Nepracuje s oscilací příjmů nad a pod trendovou křivkou.

V tabulce Tab 2. je z vývoje příjmů z let 2007-2018 zřejmé, že oproti trendové křivce byly ve skutečnosti nižší či vyšší. Největší kladná odchylka skutečných vlastních příjmů oproti trendlinii byla v roce 2018 (+12,3%), největší záporná odchylka v roce 2013 (-11,7%).

Modelace impaktu propadu vlastních příjmů, obdobného roku 2013, pro rok 2026

Oproti predikovaným vlastním příjmům ve výši 4 364 590 000,- Kč by skutečné byly o 11,7% nižší, tedy pouhých 3 853 933 000,- Kč. Rozdíl by činil 510 657 000,- Kč.

V simulaci dále modelujeme pro rok 2026 další negativní okolnosti:

 1. Navýšení poplatků za vjezd na autobusová nádraží (-30 mil. Kč)
 2. Nedojde k nárůstu tržeb z jízdného ve vlacích a autobusech (- 40 mil. Kč)
 3. Splátka úvěru (a úroky) na výstavbu nové nemocnice nebude kryta nájemným (-220 mil. Kč)

Zároveň lze předpokládat, že výše mandatorních výdajů by zůstala zachována.

Při vyrovnaném rozpočtu a bez navýšení příjmů např. provozním úvěrem by nutně muselo dojít ke snížení nemandatorních výdajů, a to na 72 261 000,- Kč,

což je cca 8,5 % oproti predikovaným nemandatorním výdajům roku 2025. Zároveň je to 4,6 % vůči výši nemandatorních výdajů, jaké by byly, nedošlo-li by k jejich skokovému poklesu po navýšení výdajů na dopravní obslužnost a v nekrizovém scénáři (tedy v „dnešních poměrech“).

Dále simulujeme v letech 2026-2032 vývoj vlastních příjmů obdobný vývoji v letech 2008-2014 (viz tabulka Tab 2.). Součet záporných odchylek vlastních příjmů od trendové linie za celé období (7 let) činí 1 878 410 000,- Kč. Impakt na nemandatorní výdaje konstruujeme shodně jako výše v případě poklesu příjmů v roce 2026 (zvažujeme tedy nižší vlastní příjmy, nezvýšení příjmů z jízdného, zvýšení poplatku za vjezd na autobusová nádraží, nepokryté splátky úvěru na novou nemocnici).

graf 4 - pokles nemandatorních

Graf 4.: pokles nemandatorních výdajů po navýšení výdajů na dopravní obslužnost v případě krizového scénáře

 

Analýza – kapitola „Úvěrové zatížení Zlínského kraje“

Rozpočtová strategie konstatuje, že:

„V případě realizace investičního záměru na výstavbu NN a zapojení úvěrových zdrojů v maximální výši (3 mld. Kč) by došlo k navýšení celkové zadluženosti Zlínského kraje na 40 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky (ze zákona možno až 60 %).“

Přičemž se zde jedná nikoliv o vlastní, ale o celkové příjmy kraje.
Toto konstatování můžeme potvrdit.

Zároveň lze říci, že i případný úvěr na překlenutí výše modelovaného krizového období by nezvýšil celkovou zadluženost kraje na 60%. Nedošlo by tedy k aktivaci mechanismu „dluhové brzdy“, tedy zjednodušeně povinnosti schválit následující rozpočet jako vyrovnaný nebo přebytkový. Tato povinnost navíc teoreticky neplatí v případě významného zhoršení ekonomického vývoje ČR, který v modelovém scénáři uvažujeme jako příčinu poklesu vlastních příjmů kraje.

Výše vlastních příjmů Zlínského kraje citlivě reaguje na vývoj HDP České republiky, výkyvy jsou procenticky výraznější než u samotného HDP ČR.

Zákon č. 23/2017 Sb. (Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) zavedl povinnost postupně splácet předchozí dluhy alespoň o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměrných celkových příjmů územně-správního celku.
I ve výše simulovaném krizovém scénáři dokáže Zlínský kraj toto pravidlo dodržet, avšak jen v případě, že dokáže v krizi drasticky snížit nemandatorní výdaje.

Mechanismus „dluhové brzdy“ má psychologický účinek a upozorňuje územní celek na nebezpečnou fiskální situaci.

Je nutné říci, že kritický poměr 60 % zadlužení vůči celkovým příjmům znamená podstatně problematičtější situaci pro kraj než pro obce.
Z celkových příjmů obcí činí vlastní příjmy průměrně cca 70 % celkových příjmů.
U krajů je to podstatně méně. Vlastní příjmy Zlínského kraje činily v roce 2018 jen cca 33 % celkových příjmů.

Zlínský kraj kalkuluje, že celková výše jeho dluhů bude v roce 2024 činit přes 4,2 mld. Kč. Vůči predikovaným průměrným celkovým příjmům kraje to je cca 40 %.

Pokud by však byla struktura příjmů kraje podobná obcím, pak by již takový celkový dluh byl ve výši 74 % a dluhová brzda by byla aktivována.

Analýza ke stažení ve formátu pdf ZDE.

Autoři:

Ing. Marek ŠTĚPÁN, analytik, člen Kontrolního výboru ZZK
Ing. Tomáš PAJONK, zastupitel ZK, člen dozorčí rady KNTB, a.s.
Ing. Jiří PROCHÁZKA, MBA, člen Zdravotního výboru ZZK, člen Výboru pro výstavbu NKNTB ZZK, člen Finančního výboru Statutárního města Zlín

 

Zdroje dat:

-          Rozpočtová strategie Zlínského kraje na roky 2024 – 2044 (Příloha č. 0427-19-P09)
-          Vlastní příjmy kraje 2005-2018: Závěrečné účty ZK
-          Výdaje na dopravní obslužnost 2005-2018 – dle návrhu rozpočtů ZK
-          Budoucí náklady na veřejnou linkovou dopravu (autobusy): Příloha č. 0738-18Z-P01 (podklady pro 14.zasedání ZZK). Od roku 2020 včetně poplatku za vjezd na autobusová nádraží ve výši 50 mil. Kč a po odečtení tržeb (348,810 tis. Kč, což odpovídá 14,- Kč na 1 km). Zohledněna „úspora“ 8 mil. Kč na financování KOVED, kterou od 2020 hradí dopravci.  Při výpočtu nákladů použita hodnota 36,- Kč za 1 km, vyplývající s podaných nabídek dopravců (ústní sdělení KOVED a Odbor dopravy KÚ ZK), čili nikoliv v původním výpočtu očekávaná vysoutěžená cena 32,50 Kč za 1 km.
-          Budoucí náklady na regionální drážní dopravu (vlaky): Příloha č. 1502-18Z-P02 (podklady pro 17.zasedání ZZK). Výsledek tržních konzultací: průměrně 175,- Kč za 1 vlkm. Tržby 25,60 Kč za 1 vlkm (z ročního vyúčtování ČD 2017) a dotace MDČR již odečtené. Tržby nejsou indexované. V dalších letech indexace úhrad z rozpočtu ZK 3%. Data před r. 2020 z návrhů rozpočtů ZK, zanedbatelně se liší od skutečných nákladů.
-          Očekávaný nárůst tržeb v autobusech: Příloha č. 0738-18Z-P01 (podklady pro 14.zasedání ZZK). Tržby nejsou indexované. Pokud nedojde k nárůstu oskm, nedojde ani k nárůstu tržeb.
-          Očekávaný nárůst tržeb ve vlacích: Ing. Novák, Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ, kontrola vlastním výpočtem – kalkuluje se s % nárůstem tržeb totožným s % nárůstem objednaných vlkm. Tržby nejsou indexované. Pokud nedojde k nárůstu oskm, nedojde ani k nárůstu tržeb.
-          Nová KNTB – splátky úvěru: Investiční záměr NKNTB, varianta A), tedy s nižšími ročními splátkami.