20. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje – vajíčko napadrť

Tak toto zasedání bylo obzvláště takticky zajímavé. Celý den se projednával bod 3. Celý den se sondovalo, jestli projde bod 5. Krásný nový špitál v Malenovicích. Bylo stále zřetelnější, že dnes rozhodně ne. Takže… zkoušku pevnosti vaječné skořápky trhacím strojem zapauzujeme. Pokračování později. Zkusíme ještě chvíli hučet do koaličních partnerů.

Avšak ani to nepomohlo, vajíčko nebylo dodatečně dost vyztuženo.

vajco

 

Jak jsme hlasovali:

1. Tomáš Pajonk PRO, Helena Lasztoviczová ZDRŽELA SE : Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0466-19Z)

Formální záležitost / technikálie

2. PRO : Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0467-19Z)

Formální záležitost / technikálie

3. PROTI : Zdravotnictví – Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji do roku 2020 – aktualizace (číslo tisku 0497-19Z)

Proti, protože už je to vlastně zase nenápadné, podloudné a krysím způsobem podstrčené schvalování nového špitálu. V textu koncepce má být změněna textová pasáž: „Stávající objekt interní kliniky Krajské nemocnice T. Bati, a. s. je na hranici své životnosti. Další rozvoj interních oborů je tak zásadně ovlivněn řešením této nevyhovující situace. Současně projekt umožňuje řešit problémy s prostorovou roztříštěnosti stávající dislokace objektů interních oborů.“ za nový text: „Vybudování nového infrastrukturálního nemocničního parku v lokalitě Malenovice, který v krátkém čase za adekvátní hodnotu dodá finální výstup zdravotníkům, občanům, investorovi. Přínosem se očekává zvýšení kvalitativních standardů poskytované a organizované zdravotní péče v kraji.“

4.  VYŇATO Z HLASOVÁNÍ : Kupní smlouva – pozemek pro Novou Baťovu nemocnici (číslo tisku 0470-19Z)

Nákup dalšího pozemku pro nový špitál v Malenovicích. V kupní smlouvě možnost odstoupení prodávajícího v případě, že na pozemku nebude postavena nemocnice. A se smluvní pokutou 10 miliónů korun. O takovém nákupu je možné rozhodovat až v případě schválení investičního záměru.

5. PROTI : Zdravotnictví – NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE (číslo tisku 0427-19Z)

Klíčové hlasování o investičním záměru. Cenná vize. Totálně zdiskreditovaná hejtmanovým způsobem jednání, jeho pochlebovači a zároveň ignoranty zastupitelstva. Investiční záměr nové nemocnice si funus nezaslouží. Bude ale velmi těžké vyčistit prostor hustě zamořený egoismem, hromadami drobných podvůdků a tahání za nos.

6. Tomáš Pajonk ZDRŽEL SE, Helena Lasztoviczová PRO : Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 0426-19Z)

Formální záležitost / technikálie

7. Tomáš Pajonk ZDRŽEL SE, Helena Lasztoviczová PRO : RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory (číslo tisku 0417-19Z)

H. Lasztoviczová PRO, ovšem s výhradou, že se nejedná o nesystémové řešení. Schvaluje se opakovaně. Kritiku jsme vyslovili ihned při schvalování prvních plateb.

8. PRO : Spolufinancování programů Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR – investiční dotace na nákup nové požární techniky (číslo tisku 0364-19Z)

Spoluúčast 8,7 mil. Kč.

9. ZDRŽELI SE: Fond ZK – sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Odbor KH – individuální dotace (číslo tisku 0465-19Z)

Schvalovaly se dvě dotace. První: cca 2 mil. Kč pro město Zlín na na realizaci projektu „Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně“. S tím souhlasíme. Ne tak s druhou dotací cca 220 tis. Kč. pro Agrární komoru Zlín. na projektíček se srandovním názvem „Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí II.“ Agrární komory jsou ve skutečnosti lobbistické skupiny (jen) určité podskupiny zemědělců a není důvod podporovat jejich marketingové šarádičky.

10. PRO : RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, Rámec programu (číslo tisku 0415-19Z)

Celkem 6,7 mil. Kč.

11. PRO : Finanční dar Krajskému ředitelství policie ZK (číslo tisku 0423-19Z)

400 tisíc na motogenerátor. 

12.  PRO : Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2018 (číslo tisku 0294-19Z)

Formální záležitost / technikálie

13. ZDRŽELI SE : Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0431- 19Z)

Odvolání nepohodlného člena ze zdravotního výboru. Někdy je skutečně těžké respektovat nepsané právo, že politická strana rozhoduje o svých zástupcích výborů zastupitelstva. Zvednout v tomto případě ruce pro, upadly by nám.

14. PRO : Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2018 (číslo tisku 0453-19Z)

Formální záležitost / technikálie

15. PRO : Majetkoprávní úkony (číslo tisku 0450-19Z)

Žádné významné záležitosti.

16. PRO : Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0452-19Z)

Žádné významné záležitosti.

17. PRO : Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0451-19Z)

Žádné významné záležitosti.

18. ZDRŽELI SE : Úprava č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 (číslo tisku 0385-19Z)

Formální záležitost / technikálie

19. PRO : Úprava č. 2 rozpočtu ZK na rok 2019, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 0461-19Z)

Formální záležitost / technikálie

20. PRO : Doprava – schválení demolice mostního objektu ev. č. 428-012 v rámci realizace akce „Silnice II/428: Lutopecny, most ev. č. 428-012“ (číslo tisku 0462-19Z)

Nezbytné.

21. PRO : Doprava – dodatek č. 28 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje (číslo tisku 0409-19Z)

Formální záležitost / technikálie

22. PRO : Doprava – schválení Smlouvy č. 132S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 (číslo tisku 0472-19Z)

Formální záležitost / technikálie

23. PRO : Doprava – dodatek č. 21 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – České dráhy, a. s. (číslo tisku 0475-19Z)

Netýká se budoucího rozsahu dopravní obslužnosti.

24. PROTI : Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II. (číslo tisku 0459-19Z)

Jediné, co se tím akceleruje, je křivení férového tržního prostředí.

25. PRO : SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy (číslo tisku 0473-19Z)

Jsme rádi, že se tu a tam podaří prodat v holešovské zóně pozemek nějaké firmě. Jsou to aspoň kapky v moři.

26. Tomáš Pajonk ZDRŽEL SE, Helena Lasztoviczová NEHLASOVALA : Regionální inovační strategie Zlínského kraje (číslo tisku 0460-19Z)

O všech těch strategiích v článku ZDE. Akorát mnoho z nich je zároveň kohoutkem, které otevírá přerozdělovací toky peněz. Přestože jsou k ničemu, musí existovat :( .

27. ZDRŽELI SE : Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, Rámec Programu III (číslo tisku 0448-19Z)

Otřesný socialistický projekt. Krajské zastupitelstvo ale není místo, kde by se dalo bojovat proti vzniků podobných hrůz. 

28. PRO : Projekty v oblasti cestovního ruchu – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Obec Prostřední Bečva (číslo tisku 0449-19Z)

Chléb a hry. No budiž.

29. ZDRŽELI SE : RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji – poskytnutí dotací (číslo tisku 0273-19Z)

Balík různých projektů. V něm bohužel opět vymývání mozků dětí ekopropagandou a 100 tisíc pro Lísku o.s. na kooperaci ekoevangelizace. 

30. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovací služby na území ZK (číslo tisku 0274-19Z)

Podpora terénních a ambulantních služeb

31. PRO : Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně příloh, Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 včetně přílohy č. 1 Základní síť (číslo tisku 0401-19Z)

Pokaždé dáváme stejný komentář – přestože nesouhlasíme se současným způsobem angažmá kraje v sociálních službách, hlasováním proti ničemu nepomůžeme.

32. PRO : Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL ve ZK (číslo tisku 0402-19Z)

Viz komentář k bodu 31.

33. PRO : Sociální služby – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 0406-19Z)

Formální záležitost / technikálie

34. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2019 (číslo tisku 0474-19Z)

Viz komentář k bodu 31.

35. Tomáš Pajonk PROTI, Helena Lasztoviczová PRO : Prodloužení platnosti Koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta 2015-2019 do roku 2020 (číslo tisku 0349-19Z)

36. PRO : Školství – Rozvojové programy MŠMT – smlouvy se soukromými školami (číslo tisku 0376-19Z)

Formální záležitost / technikálie

37. PRO : Rámec Programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách (číslo tisku 0434-19Z)

38. PRO : Školství, kultura – projekty příspěvkových organizací (číslo tisku 0282-19Z)

Pelmel projektů – památky, něco také pro školy na vybavení.

39. ZDRŽELI SE : Individuální podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 0341-19Z)

1,7 mil. Kč Barumka, 800 tisíc Lapač, 800 tisíc FC Zlín, 150 tisíc česká unie sportu – neinvestiční, 80 tisíc pro atletico club zlín… A kdo umí lépe prosit, dotaci dostane. Ajajaj, takový svět opravdu ne.

40. Tomáš Pajonk (omylem) PRO, Helena Lasztoviczová SE ZDRŽELA : Program MaS04-19 Podpora mládeže na krajské úrovni (číslo tisku 0445-19Z)

DDM Uherské Hradiště 33 tis. na letní tábory, Podpora infocentra pro mládež Holešov 180 tisíc Kč. Citem: raději bychom ty částky prohodili, aby kraj přispěl děckám na lepší buřty na táboře. Ale to už začínáme uvažovat jako řidiči Všehomíra. A to je špatně. Ideál: rozhodovat o tom by měli sami rodiče, třebaže v měkčí formě skrze obecní zastupitelstva. 

41. PRO : Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA – individuální podpora 2019 (číslo tisku 0439-19Z)

2 milióny Kč pro Slovácké divadlo, 300 tisíc Kč pro Klub kultury UH na Slavnosti vína, 250 tisíc obci Modrá na akci Kytice Bohuslava Martinů.

42. PROTI : Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA – individuální podpora Czech Ensemble Baroque (číslo tisku 0471-19Z)

O záležitosti jsme psali ZDE. A hlasovalo se dnes už potřetí. Nic se nezměnilo, předkladatel nesplnil dodatečné podmínky zastupitelů, přesto tentokrát dotace prošla. To znamená, že někdo musel na požadavky rezignovat. Buď ubral na přísnosti nebo, a to je horší, na zodpovědnosti. Prapodivné. 

43.  Tomáš Pajonk NEHLASOVAL, Helena Lasztovicová PRO : Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA – individuální podpora na památky 2019 (číslo tisku 0438-19Z)

3 milióny Kč celkem pro tři farnosti na opravy nemovitostí (2 střechy kostelů a střecha kaple na barokním hřbitově ve Střílkách). 

44. Tomáš Pajonk NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová SE ZDRŽELA : KUL04-19 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji (číslo tisku 0442-19Z)

Proč nemůžeme hlasovat pro, jsme již komunikovali. 

45.  : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 19. a 20. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0468-19Z)

Formální záležitost / technikálie

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová