Jak to chodí u Svobodných?

Přehled o fungování strany pro členy, příznivce a uchazeče o členství. Informativní materiál – nenahrazuje závazné dokumenty (Stanovy a další).

Kde hledat informace

Základním komunikačním kanálem Svobodných jsou internetové stránky www.svobodni.cz. schuze4Přístup je automaticky aktivován v okamžiku, kdy se uchazeč stane členem či příznivcem. Příznivci mají přístup značně omezený. Členové najdou důležité dokumenty v části Pro členy. Důležité dokumenty jsou v nabídce Vybrané dokumenty. V části Po přihlášení najdete volební místnost a diskusní fórum členů a příznivců. V diskusních fórech se můžete setkat i s názory neslučitelnými s politickou filosofií Svobodných, neboť příznivcem se může stát téměř kdokoliv.

 

Organizační struktura

safe_imageNejvyšším orgánem Svobodných je Republikový sněm (ReS). ReS se schází alespoň jednou ročně. ReS jako jediný může např. měnit Stanovy strany. Při jednání na sněmu lze hlasovat jen o procedurálních otázkách. Všechna hlasování jsou následně zajištěna elektronickým volebním systémem,hlasovat tedy může každý člen včetně těch, kteří se jednání sněmu neúčastní osobně. Svobodní nemají delegátský systém; při všech volbách a hlasováních má každý člen jeden hlas. V primárkách mohou hlasovat i příznivci strany. Každý může mít nejvýše jednu volenou funkci.

V době mezi sněmy o důležitých věcech (např. o pravidlech či politickém programu) rozhoduje Republikový výbor (ReV). Republikový výbor má 49 členů: 30 přímo volených členů, 14 předsedů krajských sdružení a 5 členů Republikového předsednictva (ReP). Republikový výbor úkoluje ReP a má v pravomoci vše, co není vyhrazeno jiným orgánům strany. ReV se schází alespoň 4x ročně.

Republikové předsednictvo (ReP) zajišťuje každodenní chod strany. Vyhlašuje volby do republikových orgánů, zveřejňuje stanoviska, plní usnesení ReV a ReS. Republikové předsednictvo také předkládá návrhy Republikovému výboru. Předseda strany jedná za stranu navenek.

Na úrovni strany jsou tři volené komise. Volební komise (VK) technicky zajišťuje volby a hlasování, Rozhodčí komise (RK) vykládá Stanovy, rozhoduje spory a návrhy členů a Kontrolní komise (KK) kontroluje hospodaření strany a krajských sdružení.

snem_jpg031

Krajská sdružení fungují v rámci strany relativně samostatně. Nejvyšším orgánem krajského sdružení je krajský sněm (KrS), každé krajské sdružení má své krajské předsednictvo(KrP).
Krajské předsednictvo sestává z předsedy a až čtyř místopředsedů. KrP je odpovědné za politiku v kraji. Mimo jiné rozhoduje o přijímání nových členů. Příslušnost členů ke krajským sdružením je určena volebním právem (shoduje se s krajem trvalého bydliště člena). Krajská sdružení mohou vytvářet pobočky.

Tvorba politického programu

O změně politického programu může rozhodnout Republikový sněm (ReS) jako nejvyšší orgán strany nebo Republikový výbor (ReV). Návrh na změnu politického programu obvykle předkládá Republikové předsednictvo (ReP). Návrh RePu vychází z podkladů, které ReP získá na tematických setkáních (seminářích) s ostatními členy a v diskusních fórech. Každý člen se tak podílí na tvorbě politického programu jak náměty a argumentací, tak především volbou členů Republikového výboru (ReV), který zpravidla program doplňuje i jinak upravuje.

Výběr kandidátů pro volby

Kandidáti pro volby se vybírají smíšeným způsobem. Na Republikovým výborem stanovený počet míst se konají primárky, kterých se mohou zúčastnit také příznivci. U některých typů voleb, vždy u voleb do Senátu, se konají primárky vždy pro každý obvod. Na kandidátních listinách Svobodných mohou kandidovat jen členové Svobodných a příznivci navržení členy. Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří konsensuální komunální kandidátky (tj. v daném komunálním volebním obvodu je předložen jen jediný návrh kandidátky). Odpovědnost za kandidátní listiny nese Republikový výbor (ReV), mezi jeho pravomoci patří tedy také
provádění změn v kandidátních listinách.

Jak pomoci?

IMG_0609Stranu svobodných občanů tvoří její členové. Nemáme žádné „investory“, bohaté mecenáše, kteří by do strany „nalili“ desítky milionů korun a na oplátku očekávali, že se strana stane jejich nástrojem. Cokoliv chceme, to si musíme zajistit. Všichni, kteří pracují pro Svobodné, tak činí bez nároku na odměnu. Určitě je dobré účastnit se jednání sněmů a politické diskuse v diskusním fóru strany, na veřejných akcích strany(besedy, shromáždění apod.) a prostřednictvím blogů. Členové, kteří se chtějí straně aktivně věnovat, mohou zvážit kandidaturu do orgánů strany. Členové a příznivci mohou pomoci také ochotou kandidovat ve volbách. Členové a příznivci,kteří by chtěli kandidovat na předních místech, musejí získat dostatek hlasů v primárkách. Účinnou pomocí je také osobní účast při plánování a provádění předvolební kampaně. Máte-li možnost, propagujte značku Svobodných (na autě, na notebooku, noste „placku“, vyvěste si na plot billboard, …).

Propagační materiály získáte v e-shopu: eshop.svobodni.cz

Jsme také na Facebooku: www.facebook.com/svobodni

Také jsme na Twitteru: www.twitter.com/svobodni

Materiály jsou také dostupné přímo na akcích Svobodných (besedy, přednášky, schůze).
Zkratky:

ReS Republikový sněm
VK Volební komise
ReV Republikový výbor RK Rozhodčí komise
ReP Republikové předsednictvo
KK Kontrolní komise
KrS Krajský sněm
KrP Krajské předsednictvo