Naše cíle

1.Zastavíme zadlužování kraje

2.Stop přebujelým dotacím

3.Stop „podnikání“ kraje

4.Zavedeme lidové veto

5.Krajské zakázky musí byt plně veřejné a průhledné

6.Požádáme parlament o krajskou daňovou autonomii


1. Zastavíme zadlužování kraje

Kraje mají hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvořit jen v mimořádných situacích (jako jsou přírodní katastrofy) za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. V takovém případě musí být spolu s půjčkou stanoven plán splácení dluhu z přebytků v následujících letech. Svobodní toto pravidlo hospodaření prosazují pro veřejné rozpočty na státní, krajské i obecní úrovni. Zde si můžete poslechnout přednášku předsedy Petra Macha: Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní?

Jak to chceme změnit:

 • Naši zastupitelé budou v komisích i v plénu vždy navrhovat, aby byl rozpočet sestavován jako vyrovnaný.
 • Za běžných okolností nepodpoříme další půjčky a úvěrové programy, garance ani podobné nástroje zadlužování.

2. Stop přebujelým dotacím

Kraje mají vynakládat prostředky především na záležitosti, které nelze prozatím zajistit tržním způsobem.

Jak to chceme změnit:

 • Podle Svobodných by kraj měl používat přerozdělené daně na zajištění nezbytné krajské infrastruktury (silnice, vodní hospodářství, střední školy apod.) a ochranu obyvatel a území (hasiči, záchranka, protipovodňová opatření apod.).
 • Zvolení krajští zastupitelé Svobodných budou prosazovat zrušení zbytečných dotačních programů.

3. Stop „podnikání“ kraje

Kraje nemají podnikat. Kraje svými aktivitami nesmí výrazně deformovat tržní prostředí. Kraje by v ideálním stavu např. neměly provozovat nebo financovat nemocnice, autobusy nebo vlaky. Tzv. dopravní obslužnost by měla být v maximální možné míře ponechána volné soutěži.

Jak to chceme změnit:

 • Zrušíme veškeré dotace pro vyvolené obory podnikání a podnikatelské projekty.
 • Budeme prosazovat, aby krajské nemocnice a zdravotnická zařízení hospodařily pouze s příjmy z veřejného zdravotního pojištění a mohlo být omezeno jejich dotování.
 • Budeme trvat na důsledném zadávání všech zakázek přes férová výběrová řízení připouštějící konkurenci.
 • Svobodní navrhují snížení objemu objednávané přepravy tak, aby  nabídka odpovídala poptávce a krajské výdaje příjmům.

4.Zavedeme lidové veto

Svobodní navrhují opravné referendum (lidové veto), tedy možnost zrušit rozhodnutí krajského zastupitelstva lidovým hlasováním. Po přijetí rozhodnutí mají mít občané možnost vyvolat lidové hlasování, které rozhodnutí buď potvrdí,nebo zamítne. Pokud občané vyjádří s rozhodnutím nesouhlas, toto nevstoupí v platnost a následují nové volby do zastupitelstva.Svobodní považují lidové hlasování švýcarského typu za obranný prostředek proti nefungující demokracii.

Jak je to v současnosti:

V  právních řádech demokratických zemí převládá zastupitelská demokracie. Ta ale bez korektivů demokracie přímé vykazuje řadu nedostatků.Politici často sledují a prosazují dílčí zájmy některých skupin voličů s cílem získat jejich hlasy ve volbách, namísto co by sledovali a prosazovali zájmy všeobecné.

V dalších bodech našeho programu vidíme příklady takového jednání mimo jiné v zadlužování kraje [1], v čerpání nesmyslných dotací [2] či obecně v zacházení s finančními prostředky [1,3], ale i v jednotlivých sporných rozhodnutích.

Ústava ČR v čl. 2 odst. 2. sice umožňuje, aby Parlament ČR připustil přímé rozhodnutí lidu Ústavním zákonem, neumožňuje ale, aby lid k referendu sáhl sám na základě určité ústavně předepsané procedury, např. sebráním určitého počtu podpisů pod petici.

Jak to chceme změnit:

 • Svobodní podporují opravné referendum (lidové veto), kterým by občané kraje mohli zvrátit rozhodnutí krajského zastupitelstva. To vstoupí v platnost až po uplynutí lhůty, v níž lze na základě petice shromáždit potřebný počet podpisů pro vypsání referenda. V případě, že referendum rozhodnutí zamítne, to nebude platné a musí se konat nové volby do zastupitelstva. Tento princip neznamená, že se bude konat každou chvíli referendum. Možnost referenda má preventivní účinek. Zaručuje, že zastupitelé budou mít tendenci rozhodovat tak, aby se referendum nemuselo konat. Pokud by zastupitelé rozhodovali v rozporu s vůlí občanů, ohrozili by vlastní postavení, protože zamítavé referendum by znamenalo nové volby.
 • Svobodní budou nyní i v budoucnu na všech úrovních prosazovat opravné referendum (lidové veto), které ve spojení s daňovou autonomií kraje[6] vytváří pojistku zejména vůči nehospodárnému jednání.

5.Krajské zakázky musí byt plně veřejné a průhledné

V případě krajských zakázek se kraje nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy mají být veřejné. Výběrová řízení dále jen musí být veřejná, průhledná, bez losování a s maximální mírou konkurence.

Jak je to v současnosti:

Získat rychle přehled o krajských zakázkách je nemožné, na webových stránkách kraje musí občan dlouho hledat.

Jak to chceme změnit:

Naši zvolení zastupitelé navrhnou:

 • taková opatření, aby veškeré výdaje kraje byly zveřejňovány na internetu důsledněji a podrobněji než je tomu v současnosti;
 • taková pravidla uzavírání smluv, aby bylo zakázáno jejich utajování s odkazem na obchodní tajemství, jak to bývá dosud běžné;
 • aby všechny smlouvy pak byly uveřejněny na internetu (bez osobních a jinak citlivých údajů);
 • aby všechna hlasování byla veřejná (s výjimkou personálních voleb do funkcí);
 • aby zápisy z jednání Zastupitelstva i Rady musel kraj zveřejňovat na internetu včetně jmenovitého přehledu hlasování ke každému bodu – (podobně jako v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky)

6.Požádáme parlament o krajskou daňovou autonomii

Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni krajů a obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit. Kraje by měly hospodařit s penězi vybranými v kraji bez centrálního přerozdělování přes Prahu nebo Brusel.

Jak je to v současnosti:

Kraje mají vlastní volená zastupitelstva která rozhodují o rozdělování veřejných peněz. Na rozdíl od obcí však kraje nemají žádnou daňovou autonomii. Zastupitelé jen rozdělují peníze, které stát kraji přidělí podle zákona o rozpočtovém určení daní. Jak praví Ústava České republiky, kraje „jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu“. Bez daňové autonomie je však toto ústavní právo naplněno jen částečně. Volby do krajských zastupitelstev pak neplní základní demokratický účel – pomocí demokratické volby určovat míru přerozdělování.

Krajští zastupitelé zatím nemají možnost reagovat na hospodářské podmínky a potřeby kraje a nemohou ovlivnit jeho příjmy změnou sazeb daní, které jsou v něm vybírány. To kraj nutí k stále větší závislosti na příjmech z dotačních programů EU, potřebě čerpání dalších úvěrů a tvorbě deficitů (viz. bod [1]). Celý systém takového financování veřejných statků a služeb v kraji je pak pro daňové poplatníky výrazně nevýhodný.

Jak to chceme změnit:

 •  Zastupitelé Svobodných budou v rámci zákonodárné iniciativy krajů prosazovat změny zákonů tak, aby byla krajům zajištěna určitá míra daňové autonomie.
 • Svobodní navrhují rozložení sazby daně z příjmu právnických osob z dnešních 19 % na celostátní sazbu ve výši 14 % a krajskou sazbu v rozmezí 0 % až 5 %. Pravomocí určovat krajskou sazbu vznikne zastupitelům možnost, jak přizpůsobit krajské příjmy výdajům a zároveň možnost konkurovat dalším krajům a lákat investory na nižší sazbu daně.
 • Svobodní se zasadí o razantní snížení výdajů z krajského rozpočtu (viz body [2], [3]) tak, aby krajská sazba mohla být na co nejnižší úrovni.